Luận giảng Giới luật

Sự tích Giới luật: 7 Pháp Diệt Tránh

Tháng Năm 22, 2019 | 0 Comments

SỰ TÍCH GIỚI LUẬT Thích Nữ Trí Hải Phần bảy BẢY PHÁP DIỆT TRÁNH Phần này là bảy phương pháp Phật dạy dùng để giải quyết những [...]
1 2 3