Luận giảng Giới luật

Luật nghi tổng quát – trọn bộ

Tháng Sáu 1, 2019 | 0 Comments

LUẬT NGHI TỔNG QUÁT Tỳ Kheo GIÁC GIỚI Ấn bản 2003 Luật nghi tổng quát – Lời giới thiệu Lễ Uposatha (Bố-tát Hay Trai Giới) Lễ Tự Tứ [...]

Sự tích Giới luật: 7 Pháp Diệt Tránh

Tháng Năm 22, 2019 | 0 Comments

SỰ TÍCH GIỚI LUẬT Thích Nữ Trí Hải Phần bảy BẢY PHÁP DIỆT TRÁNH Phần này là bảy phương pháp Phật dạy dùng để giải quyết những [...]
1 2 3