Giới thiệu về tạng Luật – Tỳ khưu Indacanda (Trương đình Dũng)

Tạng Luật (Vinayapiṭaka) thuộc về Tam Tạng (Tipiṭaka) là những lời dạy và quy định của đức Phật về các vấn đề có liên quan đến cuộc sống và sự…

Read More »

Bát Quan Trai Giới Thập Giảng

Read More »

Cụ Túc Giới – Từ điển Phật học

Phạm, Pàli: upasaôpanna, hoặc upasôpadà. Dịch âm: Ô ba tam bát na. Dịch ý: gần tròn, có nghĩa là gần gũi Niết bàn. Cũng gọi là Cận viên giới, Cận…

Read More »

Lược Thuật Đại Giới Đàn (Cụ Túc Giới) – Thích Tâm Mãn

Từ lúc ánh sao mai tỏa sáng, Đức Thế Tôn chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề nơi vườn Lộc Uyển, thuyết Tứ Thánh Đế độ năm anh em Kiều Trần…

Read More »

Câu hỏi ôn tập khảo hạch Đại Giới Đàn

CÂU HỎI ÔN TẬP KHẢO HẠCH ĐẠI GIỚI ĐÀN ĐỨC TẠNG 2016 (Dành chung cho các giới tử thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa Ma-na, Sa-di và Sa-di-ni) 1. Đọc kệ…

Read More »

Câu hỏi ôn tập dành cho giới tử Sa di và Sa di ni

01/ Danh hiệu xưng tán Phật có bao nhiêu đức hiệu ? 02/ Đức Phật ra đời tại đâu? 03/ Cho biết nơi Đức Phật thành đạo? 04/ Lúc Thái…

Read More »

Giới của người tại gia – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Ngũ Giới Là Thường Giới (Pañcasīla Niccasīla) Ngũ giới gọi là thường giới (niccasīla) chung cho tất cả mọi người, không phân biệt già trẻ, trai gái, dân tộc, tôn…

Read More »

Giới của bậc Xuất Gia – Tỳ khưu Hộ Pháp

Bậc xuất gia là người từ bỏ nhà đi xuất gia trong Phật giáo trở thành vị Sadi, vị Sadi ni, vị Sikkhamānā, vị Tỳ khưu, vị Tỳ khưu ni,…

Read More »

Sa Di Thọ Giới Và Trì Phạm Oai Nghi

I. THỨ LỚP CỦA SỰ THỌ GIỚI Sa di xuất gia sau khi thay đổi trang phục, cần phải bàn đến vấn đề thọ giới. Sa di giới tuy lấy…

Read More »

Sa Di Luật Nghi Yếu Lược – HT Tịnh Không

SA DI LUẬT NGHI YẾU LƯỢC Chủ giảng: Lão pháp sư Thích Tịnh Không Giảng tại Hoa Tạng Đồ Thư Quán, Đài Loan, năm 1994 Chuyển ngữ: Bửu Quang tự…

Read More »

Luật học tinh yếu – Viện nghiên cứu Phật học

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam LUẬT HỌC TINH YẾU Hoà Thượng Thích Phước Sơn Nhà xuất bản Phương Đông 2006 – PL 2550 Trang 1 – MỤC LỤC…

Read More »

Luật học đại cương – HT Thanh Kiểm

LUẬT HỌC ĐẠI CƯƠNG Soạn giả: HT. Thích Thanh Kiểm KHÁI QUÁT VỀ LUẬT HỌC I- Tự luận II- Giới luật III- Phân loại Phật điển IV- Tiểu thừa Luật…

Read More »