PHẬT THUYẾT KINH NHÂN DUYÊN QUANG MINH ĐỒNG TỬ

Việt dịch: Thích Nữ Diệu Thiện Hán dịch: Thi Hộ Quyển 1 Tôi nghe như vầy: Một thời đức Phật ở tại tinh xá Ca Lan Đà Trúc Lâm, thành…

Read More »

PHẬT NÓI KINH QUẢ BÁO TRƯỞNG GIẢ BỐ THÍ

Việt dịch: Thích Chánh Lạc Hán dịch: Đời Tống, Minh giáo Đại Sư Pháp Thiên Tôi nghe như vầy: Một thời đức Phật ở tại vườn ông Cấp Cô Độc,…

Read More »

PHẬT NÓI KINH PHÂN BIỆT

Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Trúc Pháp Hộ Việt dịch: Thích Thiện Trì Đại Tạng quyển 14 Kinh Tập bộ 1 Như thật tôi nghe, một thuở nọ Phật…

Read More »

PHẬT NÓI KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG

Việt dịch: Thích Chánh Lạc Hán dịch: Đời Tống, Tây Thiên Trung Ấn Độ, Sa môn Thiên Tức Tai phụng chiếu. Quyển 1 Tôi nghe như vầy: Một thời Thế…

Read More »

PHẬT NÓI KINH PHÂN BIỆT BỐ THÍ

Việt dịch: Thích Chánh Lạc Hán dịch: Đời Tống Tây Thiên, Tam Tạng Đại Sư Thi Hộ phụng chiếu. Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở tại vườn cây…

Read More »

KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ

Việt dịch Thích Trung Quán Chính tôi được nghe một thời đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn ông Cấp Cô Độc, rặng cây Thái tử Kỳ Đà. Khi…

Read More »

PHẬT NÓI KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT CHO TRƯỞNG GIẢ THỦ CA

Hán dịch: Đời Tùy, Dương Xuyên Quận Thủ Cù Đám Pháp Trí Việt dịch: Thích Chánh Lạc Nghe như vầy, một thời Phật ở tại vườn ông Cấp Cô Độc,…

Read More »

PHẬT NÓI KINH MẠN PHÁP

Hán dịch: Sa môn Pháp Cự Việt dịch: Thích Thiện Trì Đại Tạng quyển 34, Kinh Tập bộ số 739) Phật bảo A-Nan rằng: Ở đời có người thờ Phật,…

Read More »

PHẬT NÓI KINH BẦN CÙNG LÃO CÔNG

Hán dịch: Sa môn Thích Huệ Giản Việt dịch: Thích Thiện Trì Như thật tôi nghe, một thuở nọ Phật cùng 1.250 vị Tỳ Kheo vân tập ở vườn cây…

Read More »

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

Việt dịch Thích Thiền Tâm Một hôm, Tôn giả A Nan Đà, ở trên hội Linh Sơn cùng với một ngàn hai trăm năm mươi đại Tỳ Kheo câu hội….

Read More »