Luận giảng

Bốn trọng ân

Tháng Một 10, 2019 | 0 Comments

1) Ân Tam Bảo: Nhờ Phật mở đạo mà ta rõ thấu được Kinh, Luật, Luận và dễ bề tu học. Nhờ Pháp của Phật mà ta có thể tu trì giới [...]

Nhị Thừa (Thanh văn, Duyên giác)

Tháng Một 9, 2019 | 0 Comments

Tiểu thừa hay cỗ xe nhỏ. Tên của một học thuyết Phật giáo sơ khai, ngược lại với Đại Thừa. Đây là một từ mà Mahayana đã gán cho [...]

Tu Là Chuyển Nghiệp

Tháng Một 8, 2019 | 0 Comments

Dù mục đích tối thượng của đạo Phật là giác ngộ và giải thoát, Đức Phật cũng dạy rằng tu là cội nguồn hạnh phúc, hết phiền [...]

Tứ Thánh Quả

Tháng Một 7, 2019 | 0 Comments

Tứ Thánh theo Phật giáo Đại Thừa. Four Saints according Mahayana Buddhism Tứ Thánh Quả hay bốn loại người cao quý trong truyền thống Phật giáo. [...]

Chủng tử Phật

Tháng Một 5, 2019 | 0 Comments

1) Chủng tử Phật hay Bồ Tát, nếu đem gieo vào tâm thức con người, sẽ nẩy mầm Phật hay giác ngộ The seed of Buddhahood—Bodhisattva seeds which [...]

Thiên Long Bát Bộ

Tháng Mười Hai 18, 2018 | 0 Comments

Thiên long và các chúng khác trong bát bộ, đã có trong truyền thuyết cổ Ấn Độ; tuy nhiên, thường được dùng trong Kinh điển Phật giáo. [...]

Ngũ Tịnh Cư Thiên

Tháng Mười Hai 17, 2018 | 0 Comments

Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm: trong Tứ Thiền lại có năm Tịnh Cư Thiên hay Bất Hoàn Thiên, đã dứt hết chín phẩm tập khí cõi dưới. Hết sự [...]

Sáu cõi trời Dục giới

Tháng Mười Hai 17, 2018 | 0 Comments

Lục Dục Thiên là sáu cõi trời Dục Giới (vẫn còn trong cảnh sắc dục). Còn gọi là Dục Giới Thiên, bao gồm Dục Giới Thiên, Sắc Giới [...]

12 Đại Tướng Dược Xoa

Tháng Mười Hai 16, 2018 | 0 Comments

Theo Kinh Dược Sư, có mười hai vị Dược Xoa đại tướng, họ không nhứt thiết là chư thiên, nhưng họ cao hơn nhân chúng. According to the [...]

Tam Giới

Tháng Mười Hai 15, 2018 | 0 Comments

Cõi luân hồi sanh tử được chia làm ba. Đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. The realms of births and deaths divided into three realms of [...]

Ngũ Trược

Tháng Mười Hai 15, 2018 | 0 Comments

Ngũ Trược là năm thứ ô trược, hay năm thứ dơ ở cõi Ta Bà. Five Turbidities, or defilements, or depravities, are five stages of a world [...]
1 2 3 19