Thường tụng

Kinh 42 chương

Tháng Hai 19, 2019 | 0 Comments

Kinh 42 chương: Lời giới thiệu Kinh 42 chương: Chương 1 – Tổng Luận Kinh Bốn Mươi Hai Chương Kinh 42 chương: Chương 2 – Đối tượng [...]

Chuyên đề Bát Nhã Tâm Kinh

Tháng Hai 17, 2019 | 0 Comments

Bát Nhã Tâm Kinh, प्रज्ञा पारमिता हॄदय सूत्रं, Prajñā Pāramitā Hṝdaya Sūtraṃ, trong Phạn ngữ (phần 1) Bát [...]

Kinh Quán Thế Âm Bồ-tát Thọ Ký

Tháng Năm 22, 2018 | 0 Comments

Dịch sang cổ văn: Pháp sư Pháp Dũng ở Thế Kỷ 4-5 Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận Dịch nghĩa: 13/9/2012 [...]
1 2 3 6