Home / TRANH TƯỢNG PHẬT GIÁO | BUDDHISAT IMAGE / Mỗi tuần một ảnh | an image per week

Mỗi tuần một ảnh | an image per week

Tôn ảnh ba bức tượng Tam Thánh Tịnh Lưu Ly tại Nhật Bản cách đây hơn 400 năm | Medicine Buddha’s statue in 1603 Tōji Temple 東寺 in Kyoto, Japan

Cho đến ngày hôm nay, Đức Phật Dược Sư là một trong số các Đức Phật được sùng bái nhất tại Nhật Bản. Với 12 hạnh nguyện chữa cả Tâm Bệnh và Thân Bệnh, Đức Phật Dược Sư được thờ tại 23 đảo trong số 88 đảo của Nhật Bản. …

Đọc chi tiết