Tôn ảnh Phật | Buddhas’ images

Tôn ảnh Đức Phật Thích Ca với Đắc Giáo Nghĩa Ấn | Image of Sandarśana-mudrā of Shakymuni Buddha

Đức Phật Thích Ca với Đắc Giáo Nghĩa Ấn | Sandarśana-mudrā of Shakymuni Buddha

[2018] Tuyển tập tôn ảnh Phật Thích Ca | Images collection of Sakyamuni Buddha

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI शाक्यमुनिबुद्ध སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ Kích vào đây để tải xuống ảnh nguyên bản Click here to download original images Danh mục bài viết theo chủ...

Tôn ảnh mừng Phật Đản | Images of celebration of Sakyamuni Buddha's Birthday

NAM MÔ SA BÀ THẾ GIỚI TAM GIỚI ĐẠO SƯ TỨ SANH TỪ PHỤ NHÂN THIÊN GIÁO CHỦ THIÊN BÁCH ỨC HÓA THÂN BỔN SƯ HÒA THƯỢNGTHÍCH CA MÂU NI PHẬT | NAMO SAKYAMUNI BUDDHA

Tôn ảnh Tam Thánh Tây Phương – phiên bản ba vị trong 3 bức ảnh | Images of The three Pure Land divinities in the Pure Land Sect – version three images

Tôn ảnh Tam Thánh Tây Phương – Images of The three Pure Land divinities in the Pure Land Sect – 4 of 4

1) A Di Đà ở giữa: Amitabha in the center. 2) Quan Âm bên trái: Avalokitesvara (Kuan Yin) on the left. 3) Đại Thế Chí bên phải: Mahasthama-prapta on the right.

Tôn ảnh Tam Thánh Tây Phương – Images of The three Pure Land divinities in the Pure Land Sect – 3 of 4

1) A Di Đà ở giữa: Amitabha in the center. 2) Quan Âm bên trái: Avalokitesvara (Kuan Yin) on the left. 3) Đại Thế Chí bên phải: Mahasthama-prapta on the right.

Tôn ảnh Tam Thánh Tây Phương – Images of The three Pure Land divinities in the Pure Land Sect – 2 of 4

1) A Di Đà ở giữa: Amitabha in the center. 2) Quan Âm bên trái: Avalokitesvara (Kuan Yin) on the left. 3) Đại Thế Chí bên phải: Mahasthama-prapta on the right.

Tôn ảnh Tam Thánh Tây Phương – Images of The three Pure Land divinities in the Pure Land Sect – 1 of 4

1) A Di Đà ở giữa: Amitabha in the center. 2) Quan Âm bên trái: Avalokitesvara (Kuan Yin) on the left. 3) Đại Thế Chí bên phải: Mahasthama-prapta on the right.