Tôn ảnh Phật Thích Ca và Nhị Vị Tôn Giả A Nan, Ca Diếp | Image of Shakyamuni Buddha and two honourables

Chí tâm đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài A Nan Tôn Giả và Ngài Ca Diếp Tôn Giả With one mind I now prostrate: Namo Shakyamuni Buddha, Namo Ananda Noble, Namo Maha-Kasyapa Noble A Nan là con vua Hộc Phạn (em trai của vua Tịnh Phạn). A Nan là em ruột của Đề … Read moreTôn ảnh Phật Thích Ca và Nhị Vị Tôn Giả A Nan, Ca Diếp | Image of Shakyamuni Buddha and two honourables

Tôn ảnh ba bức tượng Tam Thánh Tịnh Lưu Ly tại Nhật Bản cách đây hơn 400 năm | Medicine Buddha's statue in 1603 Tōji Temple 東寺 in Kyoto, Japan

Cho đến ngày hôm nay, Đức Phật Dược Sư là một trong số các Đức Phật được sùng bái nhất tại Nhật Bản. Với 12 hạnh nguyện chữa cả Tâm Bệnh và Thân Bệnh, Đức Phật Dược Sư được thờ tại 23 đảo trong số 88 đảo của Nhật Bản. Số điểm thờ tự này … Read moreTôn ảnh ba bức tượng Tam Thánh Tịnh Lưu Ly tại Nhật Bản cách đây hơn 400 năm | Medicine Buddha's statue in 1603 Tōji Temple 東寺 in Kyoto, Japan