Mỗi tuần một ảnh | weekly image

Tôn ảnh Bồ Đề Đạt Ma Sư Tổ – Images of Bodhidharma

TỔ BỒ ĐỀ ĐẠT MA | Bodhidharma

Tôn ảnh Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ tát – image of Mount Gradhakuta Assembly of Buddha and Maha-Bodhisattvas

NAM MÔ LINH SƠN HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT Namo Mount Gradhakuta Assembly of Buddha and Maha-Bodhisattvas

Tôn ảnh Phật Thích Ca và Nhị Vị Tôn Giả A Nan, Ca Diếp | Image of Shakyamuni Buddha and two honourables

Chí tâm đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài A Nan Tôn Giả và Ngài Ca Diếp Tôn Giả With one mind I now prostrate: Namo Shakyamuni Buddha, Namo Ananda Noble, Namo Maha-Kasyapa Noble A Nan là con vua...

Tôn ảnh Tam Thánh Di Lặc – The three divinities in the Tusita Heaven

Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Namo Maitreya Buddha

Tôn ảnh Quan Thế Âm Bồ tát – an image of Avalokiteśvara Bodhisattva

NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT Namo Great Compassion Avalokiteśvara Bodhisattva

Tôn ảnh Bồ tát Di Lặc – a image of Maitreya Boddhisattva

NAM MÔ DI LẶC THIÊN TÔN Namo Maitreya Boddhisattva

Tôn ảnh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ tát – Thousand-Hand Thousand-Eye Great Mercy Avalokitesvara Bodhisattva.

NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT Namo Thousand-Hand Thousand-Eye Great Mercy Avalokitesvara Bodhisattva

Tôn ảnh cổ Bảy Đức Phật Dược Sư – an old image of Seven Medicine Buddhas

NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT