Tôn ảnh Bồ tát | Bodhisattvas’ images

Cập nhật tôn ảnh Bồ tát tháng 1/2018 | update Bodhisattvas’ image for January 2018

Bồ tát Quan Thế Âm

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát Namo Great Compassion Avalokiteśvara Bodhisattva Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát Namo Mahasthamaprapta Bodhisattva Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát Namo Mahasthamaprapta Bodhisattva Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát Namo Mahasthamaprapta Bodhisattva …

Đọc chi tiết

[2017] Tôn ảnh Địa Tạng Bồ tát | images of Ksitigarbha Bodhisattva

Bộ sưu tập tôn ảnh khổ lớn, link có thể tải xuống trực tiếp tôn ảnh có chất lượng có thể in kích thước ảnh khổ lớn. Xin hoan hỷ trích dẫn nguồn namo84000.org khi chia sẻ lại ở trang website khác ĐỀ NGHỊ CHỈ DÙNG TÔN ẢNH VÀO CÔNG …

Đọc chi tiết

[2017] Tôn ảnh Bồ tát Đại Lực Đại Thế Chí | Images of Bodhisattva Mahasthanapràta

Bộ sưu tập tôn ảnh khổ lớn, link có thể tải xuống trực tiếp tôn ảnh có chất lượng có thể in kích thước ảnh khổ lớn. Xin hoan hỷ trích dẫn nguồn namo84000.org khi chia sẻ lại ở trang website khác ĐỀ NGHỊ CHỈ DÙNG TÔN ẢNH VÀO CÔNG …

Đọc chi tiết

[2017] Tôn ảnh Bồ tát Đại Thánh Chuẩn Đề Vương | Images of Great Holy Cundi Bodhisattva

Bộ sưu tập tôn ảnh khổ lớn, link có thể tải xuống trực tiếp tôn ảnh có chất lượng có thể in kích thước ảnh khổ lớn. Xin hoan hỷ trích dẫn nguồn namo84000.org khi chia sẻ lại ở trang website khác ĐỀ NGHỊ CHỈ DÙNG TÔN ẢNH VÀO CÔNG …

Đọc chi tiết

[2017] Tôn ảnh Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ tát Quan Thế Âm | Images of Thousand-Hand Thousand-Eye Avalokitesvara Bodhisattva

Bộ sưu tập tôn ảnh khổ lớn, link có thể tải xuống trực tiếp tôn ảnh có chất lượng có thể in kích thước ảnh khổ lớn. Xin hoan hỷ trích dẫn nguồn namo84000.org khi chia sẻ lại ở trang website khác ĐỀ NGHỊ CHỈ DÙNG TÔN ẢNH VÀO CÔNG …

Đọc chi tiết