Bồ tát Nhật Quang, Nguyệt Quang | Sunlight and Moonlight Bodhisattva

Tôn ảnh Nhật Quang và Nguyệt Quang Bồ tát | Images of Sunlight and Moonlight Bodhisattva

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát Namo Bodhisattva Sunlight Everywhere-Shining Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát Namo Bodhisattva Sunlight Everywhere-Shining Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát Namo Bodhisattva Moonlight Everywhere-Shining Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát Namo Bodhisattva Moonlight Everywhere-Shining Nam mô …

Đọc chi tiết