Địa Tạng Bồ tát | Kṣitigarbha Bodhisattva

Tôn ảnh Địa Tạng Bồ tát – phần 1/2 | Images of Kṣitigarbha Bodhisattva – part 1 of 2

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ tát | Namo Great Vows Kṣitigarbha Bodhisattva Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ tát | Namo Great Vows Kṣitigarbha Bodhisattva Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ tát | Namo Great Vows Kṣitigarbha Bodhisattva Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ tát …

Đọc chi tiết