Dược Sư Phật | Medicine Buddha

Tôn ảnh Tịnh Lưu Ly Tam Thánh | Images of The three divinities in the Pure Lapis Lazuli Land, according to the Bhaisajya-guru-vaidurya-prabhasa sutra

1) Phật Dược Sư ở giữa: Bhaisajya-guru-vaidyrya-Buddha in the centre—See Dược Sư Tam Tôn. 2) Nhật Quang Bồ Tát bên trái: Surya-prabhasana on the left. 3) Nguyệt Quang Bồ Tát bên phải: Candra-prabhasana on the right. 1) Phật Dược Sư ở giữa: Bhaisajya-guru-vaidyrya-Buddha in the centre—See Dược Sư Tam Tôn. …

Đọc chi tiết

Tôn ảnh Nhật Quang và Nguyệt Quang Bồ tát | Images of Sunlight and Moonlight Bodhisattva

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát Namo Bodhisattva Sunlight Everywhere-Shining Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát Namo Bodhisattva Sunlight Everywhere-Shining Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát Namo Bodhisattva Moonlight Everywhere-Shining Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát Namo Bodhisattva Moonlight Everywhere-Shining Nam mô …

Đọc chi tiết