Phật Thích Ca | Shakyamuni Buddha

Tôn ảnh đen trằng Phật Thích Ca | black – white images of Shakyamuni Buddha

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI शाक्यमुनिबुद्ध སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI शाक्यमुनिबुद्ध སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA NAM …

Đọc chi tiết

Tôn ảnh Phật Thích Ca Mâu Ni và Nhị Vị Tôn Giả A Nan, Ca Diếp | Images of Shakyamuni Buddha and Two Great Disciples: Ananda, Mahakasyapa

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (giữa) 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA (center) NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI शाक्यमुनिबुद्ध སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ Tôn Giả A Nan (bên phải Đức Phật) và Tôn Giả Ca Diếp (bên trái Đức Phật) Ananda (right of the Buddha) and Mahakasyapa (left of the Buddha) NAM …

Đọc chi tiết

Tôn ảnh Phật Thích Ca và 5 anh em Kiều Trần Như | Images of Shakyamuni Buddha and the first five ascetics

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI शाक्यमुनिबुद्ध སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI शाक्यमुनिबुद्ध སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA NAM …

Đọc chi tiết