Home / TRIPITAKA / Đại tạng kinh tiếng Việt

Đại tạng kinh tiếng Việt

[1422] DI SA TẮC NGŨ PHẦN GIỚI BỔN

DI SA TẮC NGŨ PHẦN GIỚI BỔN (BIỆT BẢN) Hán dịch: Đời Lưu Tống, Tam tạng Phật Đà Thập, người nước Kế Tân. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Đại đức Tăng lắng nghe! Đang là mùa Xuân, còn thiếu một đêm thì một tháng trôi qua, …

Đọc chi tiết

[1421] DI SA TẮC BỘ NGŨ PHẦN LUẬT

Di Sa Tắc Bộ Ngũ Phần Luật (彌沙塞部五分律) Phạm: Mahizàsakavinaya, 30 quyển. Cũng gọi Di sa tắc bộ hòa hi ngũ phần luật, Di sa tắc luật, Ngũ phần luật, do các ngài Phật đà thập và Trúc đạo sinh dịch vào đời Lưu Tống, đưa vào Đại chính tạng …

Đọc chi tiết

[0198] PHẬT THUYẾT KINH NGHĨA TÚC

PHẬT NÓI KINH NGHĨA TÚC [1] Hán dịch: Đời Ngô, Ưu-bà-tắc Chi Khiêm, người nước Nguyệt chi. QUYỂN THƯỢNG 1- KINH VUA KIỆT THAM Nghe như vầy: Đức Phật trụ ở khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một vị Phạm chí sở hữu …

Đọc chi tiết

[0197] KINH HƯNG KHỞI HẠNH

PHẬT NÓI KINH HƯNG KHỞI HẠNH Hán dịch: Hậu Hán Tam Tạng Khương Mạnh Tường Việt dịch: Thích Chánh Lạc Chứng nghĩa: Tỳ kheo Thích Ðồng Minh BÀI TỰA Núi Côn Lôn là trung tâm của đất Diêm Phù Lợi. Núi này toàn là đá quý, chung quanh có năm …

Đọc chi tiết

[0196] KINH TRUNG BỔN KHỞI

KINH TRUNG BỔN KHỞI (Kinh Tứ Bộ Tăng – thuộc Trường A Hàm Kinh) Hán dịch: Ðời Hậu Hán, Tây Vức sa môn Ðàm Quả và Khương Mạnh Tường. Việt dịch:Thích Chánh Lạc QUYỂN THƯỢNG 1. PHẨM CHUYỂN PHÁP LUÂN Tôn giả A Nam nói: Trước đây tôi từng theo …

Đọc chi tiết

[0195] KINH THẬP NHỊ DỤ

PHẬT NÓI KINH “THẬP NHỊ DU” Hán dịch: Ðời Ðông Tần, Tây Vức, Sa môn Ca Lưu Ðà Già. Việt dịch: Thích Chánh Lạc Ngày xa xưa, cách đây vô số kiếp, có Bồ-tát là quốc vương. Cha mẹ Ngài mất sớm, Ngài bèn nhường ngôi cho em mình, bỏ …

Đọc chi tiết

[0193] KINH PHẬT BỔN HẠNH

PHẬT BỔN HẠNH KINH (PHẬT BỔN HẠNH TÁN TRUYỆN) Hán dịch: Đời Tống, Sa-môn Thích Bảo Vân ở Kinh châu. Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh QUYỂN 1 Phẩm 1: NHÂN DUYÊN Phẩm 3: GIÁNG THAI Phẩm 5: PHẠM CHÍ XEM TƯỚNG Phẩm 6: A-DI PHÁ VỠ NGỜ …

Đọc chi tiết