02. Bộ Bản Duyên

[0198] PHẬT THUYẾT KINH NGHĨA TÚC

PHẬT NÓI KINH NGHĨA TÚC [1] Hán dịch: Đời Ngô, Ưu-bà-tắc Chi Khiêm, người nước Nguyệt chi. QUYỂN THƯỢNG 1- KINH VUA KIỆT THAM Nghe như vầy: Đức Phật trụ ở khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một vị Phạm chí sở hữu …

Đọc chi tiết

[0197] KINH HƯNG KHỞI HẠNH

PHẬT NÓI KINH HƯNG KHỞI HẠNH Hán dịch: Hậu Hán Tam Tạng Khương Mạnh Tường Việt dịch: Thích Chánh Lạc Chứng nghĩa: Tỳ kheo Thích Ðồng Minh BÀI TỰA Núi Côn Lôn là trung tâm của đất Diêm Phù Lợi. Núi này toàn là đá quý, chung quanh có năm …

Đọc chi tiết

[0196] KINH TRUNG BỔN KHỞI

KINH TRUNG BỔN KHỞI (Kinh Tứ Bộ Tăng – thuộc Trường A Hàm Kinh) Hán dịch: Ðời Hậu Hán, Tây Vức sa môn Ðàm Quả và Khương Mạnh Tường. Việt dịch:Thích Chánh Lạc QUYỂN THƯỢNG 1. PHẨM CHUYỂN PHÁP LUÂN Tôn giả A Nam nói: Trước đây tôi từng theo …

Đọc chi tiết

[0195] KINH THẬP NHỊ DỤ

PHẬT NÓI KINH “THẬP NHỊ DU” Hán dịch: Ðời Ðông Tần, Tây Vức, Sa môn Ca Lưu Ðà Già. Việt dịch: Thích Chánh Lạc Ngày xa xưa, cách đây vô số kiếp, có Bồ-tát là quốc vương. Cha mẹ Ngài mất sớm, Ngài bèn nhường ngôi cho em mình, bỏ …

Đọc chi tiết

[0193] KINH PHẬT BỔN HẠNH

PHẬT BỔN HẠNH KINH (PHẬT BỔN HẠNH TÁN TRUYỆN) Hán dịch: Đời Tống, Sa-môn Thích Bảo Vân ở Kinh châu. Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh QUYỂN 1 Phẩm 1: NHÂN DUYÊN Phẩm 3: GIÁNG THAI Phẩm 5: PHẠM CHÍ XEM TƯỚNG Phẩm 6: A-DI PHÁ VỠ NGỜ …

Đọc chi tiết

[0192] KINH PHẬT SỞ HÀNH TÁN

PHẬT SỞ HÀNH TÁN Nguyên tác: Mã Minh Bồ-tát. Hán dịch: Đời Bắc Lương, Tam tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm, người xứ Thiên trúc. Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh MỤC LỤC Phẩm 01: Giáng Sinh Phẩm 02: Ngự Trong Cung Phẩm 03: Chán Đời Khổ Hoạn …

Đọc chi tiết