Home / TRIPITAKA / Đại tạng kinh tiếng Việt / Tam Tạng Kinh Điển Nam Truyền

Tam Tạng Kinh Điển Nam Truyền

Tập Yếu – 19. Năm Phần

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004 XIX. NĂM PHẦN [1340] Bốn loại hành sự: hành sự công bố, hành sự với lời thông báo, hành sự với lời thông báo đến lần thứ nhì, hành sự với lời thông báo đến lần …

Đọc chi tiết

Tập Yếu – 16. Nguồn sanh khởi

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004 XVI. NGUỒN SANH KHỞI [1230] Có loại tội vị vi phạm không có ý thức, thoát tội có ý thức. [1] Có loại tội vị vi phạm có ý thức, thoát tội không có ý thức.[2] …

Đọc chi tiết

Tập Yếu – 15. Nhóm năm của Upali

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004 XV. NHÓM NĂM CỦA UPĀLI [1161] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Khi ấy, đại đức Upāli đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau …

Đọc chi tiết

Tập Yếu – 14. Phân tích Kathina

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004 XIV. PHÂN TÍCH KAṬHINA [1124] Kaṭhina không được thành tựu đến ai? Kaṭhina được thành tựu đến ai? Thế nào là Kaṭhina không được thành tựu? Thế nào là Kaṭhina được thành tựu? [1125] Kaṭhina không …

Đọc chi tiết

Tập Yếu – 13. Xung đột (phần chính)

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004 XIII. XUNG ĐỘT (PHẦN CHÍNH) [1087] Vị tỳ khưu theo đuổi sự xung đột trong khi phát biểu nơi hội chúng nên biết về sự việc, nên biết về sự hư hỏng, nên biết về tội …

Đọc chi tiết

Tập Yếu – 12. Xung đột (phần phụ)

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004 XII. XUNG ĐỘT (PHẦN PHỤ) [1083] Trong khi đang đi đến hội chúng, vị tỳ khưu theo đuổi sự xung đột nên đi đến hội chúng với tâm nhún nhường, với tâm như là không bị …

Đọc chi tiết

Tập Yếu – 11. Chương Cáo Tội

Tạng Luật Vinayapitaka Bộ Tập Yếu Parivāra Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004 XI. CHƯƠNG CÁO TỘI [1077] Vị xét xử nên hỏi vị cáo tội rằng: “Này đại đức, việc mà đại đức cáo tội vị tỳ khưu này, đại đức cáo tội vị này về điều gì? …

Đọc chi tiết