KINH TĂNG CHI BỘ – 11. CHƯƠNG MƯỜI MỘT PHÁP

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TĂNG CHI BỘ

Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu
—o0o—

XI. Chương Mười Một Pháp

I. Phẩm Y Chỉ

(I) (1) Có Lợi Ích Gì

1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:

– Bạch Thế Tôn, các thiện giới có ý nghĩa gì, có lợi ích gì?

– Có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi ích không hối tiếc.

Read moreKINH TĂNG CHI BỘ – 11. CHƯƠNG MƯỜI MỘT PHÁP

KINH TĂNG CHI BỘ – 10. CHƯƠNG MƯỜI PHÁP

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TĂNG CHI BỘ

Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu
—o0o—

X. Chương Mười Pháp

I. Phẩm Lợi Ích

(I) (1) Ý Nghĩa Gì

1. Như vầy tôi nghe:

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jeta-vana, khu vườn ông Anàthapindika. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:

– Bạch Thế Tôn, các thiện giới có ý nghĩa gì, có lợi ích gì?

Read moreKINH TĂNG CHI BỘ – 10. CHƯƠNG MƯỜI PHÁP

KINH TĂNG CHI BỘ – 09. CHƯƠNG CHÍN PHÁP

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TĂNG CHI BỘ

Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu
—o0o—

IX. Chương Chín Pháp

I. Phẩm Chánh Giác

(I) (1) Chánh Giác

1. – Như vầy tôi nghe:

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvathi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. – “Bạch Thế Tôn”. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau:

2. – Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: “Thưa chư Hiền, các pháp chánh giác phần lấy gì làm sở y để tu tập?”

Ðược hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo như thế nào?

Read moreKINH TĂNG CHI BỘ – 09. CHƯƠNG CHÍN PHÁP

KINH TĂNG CHI BỘ – 08. CHƯƠNG TÁM PHÁP

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TĂNG CHI BỘ

Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu
—o0o—

VIII. Chương Tám Pháp

I. Phẩm Từ

(I) (1) Từ

1. Như vầy tôi nghe:

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Jetavanna, khu vườn Ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”.

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

2. – Với từ tâm giải thoát, này các Tỷ-kheo, được sử dụng, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cỗ xe, được làm như căn cứ địa, được tùy trú, được tích tập, được khéo tác thành, thời chờ đợi là có tám lợi ích. Thế nào là tám?

Read moreKINH TĂNG CHI BỘ – 08. CHƯƠNG TÁM PHÁP

KINH TĂNG CHI BỘ – 07. CHƯƠNG BẢY PHÁP

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TĂNG CHI BỘ

Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu
—o0o—

VII. Chương Bảy Pháp

I. Phẩm Tài Sản

(I) (1) Ðược Ái Mộ (1)

1. Như vầy tôi nghe:

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvathì, Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:

– Này các Tỷ-kheo.

– Bạch Thế Tôn.

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

Read moreKINH TĂNG CHI BỘ – 07. CHƯƠNG BẢY PHÁP

KINH TĂNG CHI BỘ – 06. CHƯƠNG SÁU PHÁP

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TĂNG CHI BỘ

Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu
—o0o—

VI. Chương Sáu Pháp

I. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính

(I) (1) Ðáng Ðược Cung Kính (1)

1. Như vầy tôi nghe:

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthì, Jetavana, tại khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. – “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”.

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau:

2. – Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Thế nào là sáu?

Read moreKINH TĂNG CHI BỘ – 06. CHƯƠNG SÁU PHÁP

KINH TĂNG CHI BỘ – 05. CHƯƠNG NĂM PHÁP

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TĂNG CHI BỘ

Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu
—o0o—

V. Chương Năm Pháp

I. Phẩm Sức Mạnh Hữu Học

(I) (1) Tóm Lược

1. Như vậy tôi nghe:

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi tại Jetavana, vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:

– Này các Tỷ-kheo.

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

2. – Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này, cuả bậc Hữu học. Thế nào là năm? Tín lực, tàm lực, quý lực, tinh tấn lực, tuệ lực. Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này của bậc hữu học.

Read moreKINH TĂNG CHI BỘ – 05. CHƯƠNG NĂM PHÁP

KINH TĂNG CHI BỘ – 04. CHƯƠNG BỐN PHÁP

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TĂNG CHI BỘ

Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu
—o0o—

IV. Chương Bốn Pháp

I. Phẩm Bhandagana

(I) (1) Giác Ngộ

Như vậy, tôi nghe:

Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vajji, tại làng Bhanda. Tại đấy, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo:

– Này các Tỷ-kheo.

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau:

2.- Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, không thể nhập bốn pháp, như vậy phải chạy dài, luân chuyển trong một thời gian dài, đối với Ta và đối với các Thầy! Thế nào là bốn?

Read moreKINH TĂNG CHI BỘ – 04. CHƯƠNG BỐN PHÁP

KINH TĂNG CHI BỘ – 03. CHƯƠNG BA PHÁP

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TĂNG CHI BỘ

Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu
—o0o—

III. Chương Ba Pháp

I. Phẩm Người Ngu

1-10 Người Ngu

1.- Như vầy tôi nghe.

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetanava, tại vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:

– Này các Tỷ-kheo.

– Thưa vâng. Bạch Thế Tôn.

Read moreKINH TĂNG CHI BỘ – 03. CHƯƠNG BA PHÁP

KINH TĂNG CHI BỘ – 02. CHƯƠNG HAI PHÁP

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TĂNG CHI BỘ

Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu
—o0o—

II. Chương Hai Pháp

I. Phẩm Hình Phạt

1-10 Hai Loại Tội

1.- Như vầy tôi nghe.

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Thắng lâm, khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: – Này các Tỷ-kheo. – Bạch Thế Tôn. Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau:

Read moreKINH TĂNG CHI BỘ – 02. CHƯƠNG HAI PHÁP