35. Tiểu Bộ Kinh

14. PHẬT SỬ (Buddhavamsa)

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY KINH TIỂU BỘ PHẬT SỬ – BUDDHAVAṂSA Việt dịch: Tỳ khưu Indacanda (Trương đình Dũng) SRI JAYAWARDHANARAMAYA COLOMBO – 2005 —o0o— RATANACAṄKAMANAKAṆḌO CHƯƠNG DẪN NHẬP: CON ĐƯỜNG KINH HÀNH BẰNG CHÂU BÁU [1] Brahmā ca lokādhipatī sahampati katañjalī anadhivaraṃ ayācatha santīdha sattā apparajakkhajātikā desehi dhammaṃ anukampimaṃ …

Đọc chi tiết

06. THIÊN CUNG SỰ (Vimana Vatthu)

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM KINH TIỂU BỘ —o0o— THIÊN CUNG SỰ Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt Giới thiệu Thiên cung sự và Ngạ quỷ sự Thiên cung sự (Vimanavatthu) và Ngạ quỷ sự (Petavatthu) là hai tập 6 và 7 của Tiểu Bộ kinh (Khuddàka Nikàya). Hai …

Đọc chi tiết

05. KINH TẬP SUTTA NIPATA

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM KINH TIỂU BỘ Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu —o0o— KINH TẬP SUTTA NIPATA Giới Thiệu Kinh Tập (Sutta Nipata) Hoà thượng Thích Minh Châu Tập Sutta Nipatà là kinh thứ 5, trong 15 kinh thuộc Bộ Khuddaka Nipàta tức là Tiểu Bộ Kinh. …

Đọc chi tiết

12. ĐẠO VÔ NGẠI GIẢI (Paṭisambhidāmagga)

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY SUTTAPIṬAKA – KHUDDAKANIKĀYA ĐẠO VÔ NGẠI GIẢI (Paṭisambhidāmagga) Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt – 2006 [display-posts category=”vo-ngai-giai-dao” posts_per_page=”-1″ order=”ASC”]   TỰA Cuốn Đạo Vô Ngại Giải (Paṭisambhidāmagga) này …

Đọc chi tiết

09. TRƯỞNG LÃO NI KỆ (Therigatha)

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM KINH TIỂU BỘ Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu —o0o— TRƯỞNG LÃO NI KỆ [display-posts category=”truong-lao-ni-ke-tam-tang-kinh-dien-viet-ngu-newcategories” posts_per_page=”-1″ order=”ASC” orderby=”title”] MỤC LỤC CHI TIẾT TRƯỞNG LÃO NI KỆ CHƯƠNG I Phẩm Một – Tập Một Kệ 1. Vô Danh Ni 2. Mutta 3. Punna 4. …

Đọc chi tiết

08. TRƯỞNG LÃO TĂNG KỆ (Theragatha)

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM KINH TIỂU BỘ Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu —o0o— TRƯỞNG LÃO TĂNG KỆ [display-posts category=”truong-lao-tang-ke” posts_per_page=”-1″ order=”ASC” orderby=”title”] Mục lục chi tiết Chương Một – Một Kệ Phẩm Một 1. Subhùti 2. Mahà Kotthita 3. Kankha Revata 4. Punna Mantàniputta 5. Dabba 6. …

Đọc chi tiết

01. KINH TIỂU TỤNG

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM KINH TIỂU BỘ Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu —o0o— KINH TIỂU TỤNG Giới thiệu Ðây là quyển kinh thứ nhất của Tiểu Bộ Kinh (Khuddhaka Nikaya), có lẽ đã được tổng hợp thành một quyển cẩm nang cho các Sa-di và Sa-di-ni. Quyển …

Đọc chi tiết

04. KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY (NHƯ THỊ NGỮ)

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM KINH TIỂU BỘ Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu —o0o— KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY (Như Thị Ngữ) Giới thiệu Tập Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka) Tỳ kheo Thanissaro Tập kinh Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka), thuộc Tiểu Bộ Kinh (Khudaka Nikaya), là …

Đọc chi tiết