31. Trường Bộ Kinh

34. KINH THẬP THƯỢNG

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM KINH TRƯỜNG BỘ Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu —o0o— 34. Kinh Thập thượng (Dasuttara sutta) Như vầy tôi nghe. Tụng phẩm I 1.Một thời Thế Tôn trú tại Campa (Chiêm-bà) trên bờ hồ Gaggara (Già-già), cùng với đại chúng Tỷ kheo khoảng năm …

Đọc chi tiết

33. KINH PHÚNG TỤNG

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM KINH TRƯỜNG BỘ Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu —o0o— 33. Kinh Phúng tụng (Sangìti sutta) Như vầy tôi nghe. Tụng phẩm I 1. Một thời Thế Tôn du hành giữa dân tộc Mallà cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Ngài …

Đọc chi tiết

32. KINH A SÁ NANG CHI

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM KINH TRƯỜNG BỘ Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu —o0o— 32. Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya sutta) Như vậy tôi nghe. 1. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), núi Gijjhakùta (Linh Thứu). Bốn Thiên vương sau khi sắp đặt trấn giữ bốn phương …

Đọc chi tiết

31. KINH GIÁO THỌ THI CA LA VIỆT

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM KINH TRƯỜNG BỘ Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu —o0o— 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Sigàlovàda sutta) Như vậy tôi nghe. 1. Một thời Thế Tôn sống ở Ràjagaha (Vương Xá thành), tại Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivàpa (chỗ tìm ăn của loài sóc). Lúc …

Đọc chi tiết

30. KINH TƯỚNG

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM KINH TRƯỜNG BỘ Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu —o0o— 30. Kinh Tướng (Lakkhana sutta) Như vầy tôi nghe. Tụng phẩm I 1. Một thời, Thế Tôn trú tại Sàvatthi, rừng thái tử Jeta, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Thế …

Đọc chi tiết

29. KINH THANH TỊNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM KINH TRƯỜNG BỘ Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu —o0o— 29. Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika sutta) Như vầy tôi nghe. 1. Một thời, Thế Tôn trú giữa giòng tộc Sakya (Thích-ca) trong vườn xoài của một gia đình Thích-ca tên là Vedhannà. Lúc bấy …

Đọc chi tiết

28. KINH TỰ HOAN HỶ

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM KINH TRƯỜNG BỘ Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu —o0o— 28. Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdanìya sutta) Như vầy tôi nghe. 1. Một thời, Thế Tôn ở tại Nàlandà, trong rừng Pàvàrikambavana. Lúc bấy giờ, tôn giả Sàriputta (Xá-lợi-phất) đến tại chỗ Thế Tôn …

Đọc chi tiết

27. KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM KINH TRƯỜNG BỘ Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu —o0o— 27. Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganna sutta) Như vầy tôi nghe: 1. Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi (Xá-vệ), Pubbàràma (Thành Tín Viên lâm), ở lầu của Migà ramàtu (Lộc Mẫu Giảng …

Đọc chi tiết

25. KINH ƯU ĐÀM BÀ LA SƯ TỬ HỐNG

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM KINH TRƯỜNG BỘ Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu —o0o— 25. Kinh Ưu-đàm-bà-la sư tử hống (Udumbarikà-Sìhanàda sutta) Như vầy tôi nghe. 1. Một thời, Thế tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), núi Gijjhakùta (Kỳ-xà-quật). Lúc bấy giờ du sĩ Nigrodha (Ni-câu-đà) ở tại …

Đọc chi tiết