Home / PHẬT HỌC CƠ BẢN / Tài liệu tu học / Bắt đầu học Phật

Bắt đầu học Phật

Cách xưng hô trong chùa

Cách xưng hô trong chùa Thích Như Ðiển Có nhiều người Phật Tử đi chùa lâu năm; nhưng cách xưng hô vẫn chưa hiểu rõ. Hôm nay chúng tôi sẽ viết về vấn đề này một cách rõ ràng, để quý vị lãm tường và cố gắng thực hiện cho …

Đọc chi tiết