Home / PHẬT HỌC CƠ BẢN / Pháp âm Phật Pháp / Thầy Trí Thoát tụng

Thầy Trí Thoát tụng

[audio] Kinh Địa Tạng Bồ tát – Quyển trung – Thầy Trí Thoát tụng – có kinh văn

Lúc đó, Ngài Phổ-Hiền Bồ-tát thưa cùng Ngài Địa-Tạng Bồ-tát rằng: “Thưa Nhơn Giả! Xin Ngài vì Trời, Rồng bát bộ và tất cả chúng-sanh ở hiện tại cùng vị lai, mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của hạng chúng-sanh bị tội khổ ở …

Đọc chi tiết

[audio] Kinh Địa Tạng Bồ tát – Quyển thượng – Thầy Trí Thoát tụng – có kinh văn

Lạy đấng Tam giới, Con nay quy mạng mười phương Phật Con nay phát nguyện rộng lớn thọ trì Kinh Địa-Tạng Trên đền muôn ơn nặng Dưới cứu khổ tam đồ Nếu có kẻ thấy nghe Đều phản Bồ-đề tâm Đem một báu thân này Sanh qua cõi Cực-lạc.

Đọc chi tiết