Home / PHẬT HỌC CƠ BẢN / Pháp âm Phật Pháp / Tụng, niệm Phật giáo

Tụng, niệm Phật giáo

[audio] Nghi thức cầu an

NGHI THỨC CẦU AN Tụng kinh Dược Sư, kinh Quan Thế Âm Phổ Môn phẩm, Đại Bi Chú, Thập Chú TẢI XUỐNG TRỌN BỘ EBOOK VÀ PHÁP ÂM PHẦN NGHI THỨC CẦU AN 01. ĐẢNH LỄ Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. Mời cập nhật …

Đọc chi tiết

[youtube] Thần chú Chuẩn Đề Bồ tát

Khể thủ quy-y Tô-tất-đế, Ðầu diện đảnh lễ thất cu chi. Ngã kim xưng tán Ðại Chuẩn-Ðề, Duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam-mô tát đa nẩm tam-miệu tam-bồ-đề, Cu chi nẩm, Ðát điệt tha. Án, Chiết lệ chủ lệ Chuẩn-Ðề, Ta bà ha. Sanskrit NAMO SAPTÀNÀM, SAMYAKSAMBUDDHÀYA, KOTINÀM …

Đọc chi tiết

[audio] Kinh Địa Tạng Bồ tát – Quyển trung – Thầy Trí Thoát tụng – có kinh văn

Lúc đó, Ngài Phổ-Hiền Bồ-tát thưa cùng Ngài Địa-Tạng Bồ-tát rằng: “Thưa Nhơn Giả! Xin Ngài vì Trời, Rồng bát bộ và tất cả chúng-sanh ở hiện tại cùng vị lai, mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của hạng chúng-sanh bị tội khổ ở …

Đọc chi tiết

[audio] Kinh Địa Tạng Bồ tát – Quyển thượng – Thầy Trí Thoát tụng – có kinh văn

Lạy đấng Tam giới, Con nay quy mạng mười phương Phật Con nay phát nguyện rộng lớn thọ trì Kinh Địa-Tạng Trên đền muôn ơn nặng Dưới cứu khổ tam đồ Nếu có kẻ thấy nghe Đều phản Bồ-đề tâm Đem một báu thân này Sanh qua cõi Cực-lạc.

Đọc chi tiết