Home / TU TẬP PHẬT PHÁP / GIỚI LUẬT PHẬT GIÁO

GIỚI LUẬT PHẬT GIÁO

Giới Phẩm Du Già Giới – 3. Khác*

1. GIỚI KHÓ HÀNH Thế nào là giới khó hành[325] của Bồ-tát? Nên biết, giới này có ba loại. 1. Các Bồ-tát hiện có đầy đủ tài sản lớn, và quyền lực tự tại, nhưng xả bỏ tài sản, chủng tộc, quyền lực như vậy mà thọ trì tịnh giới …

Đọc chi tiết