Tứ Phần Luật

Tứ Phần Luật – Quyển III Tăng Sự – Chương 17: Tỳ Khưu Ni

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng – Tỳ-kheo Thích Đức Thắng PHẦN THỨ BA TĂNG SỰ CHƯƠNG XVII. TỲ-KHEO-NI [1] I. KIỀU-ĐÀM-DI [922c7] Thế Tôn ở vườn Ni-câu-luật[2] tại …

Đọc chi tiết