PHÁP MÔN

Phật Tổ Tam Kinh

Phật Tổ tam kinh (佛祖三經) là ba bộ kinh sách của Phật và Tổ, bao gồm hai kinh là kinh Tứ thập nhị chương và kinh Phật di giáo do đức Phật thuyết, và một sách là Qui sơn cảnh sách do ngài Linh Hựu soạn. Bất kỳ ai xuất …

Đọc chi tiết

Thiền Phật giáo – Tiến sĩ Sunthorn Plamintr, Viên Thể & Thuần Phong dịch

Tu tập thiền định theo tiếng Pali là từ “bhavana”, có nghĩa là “phát triển, “tu dưỡng”, hay “trau dồi”. Bởi sự tu tập này liên quan trực tiếp đến tâm, nên từ “bhavana” đặc biệt ám chỉ quá trình mở mang tâm linh hay sự phát triển của tâm. …

Đọc chi tiết