SÁM HỐI KINH PHÁP

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm

KINH NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM 2 Bồ tát Quán Thế Âm như vầng trăng với ánh sáng mát dịu, dập tắt những thiêu đốt của sinh tử. Nguyện cầu cho những ai lễ lạy 500 danh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm sẽ được đại sĩ nắm giữ …

Đọc chi tiết

Kinh Lương Hoàng Sám – trọn bộ

TỪ BI ĐẠO TRÀNG SÁM PHÁP LƯƠNG HOÀNG SÁM Thượng tọa THÍCH TRÍ TỊNH giảo chính Dịch giả: THÍCH VIÊN GIÁC MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU THAY LỜI TỰA NGHI THỨC TỤNG NIỆM QUYỂN THỨ NHỨT SÁM PHÁP TỪ BI ĐẠO TRÀNG · Chương 01 QUY Y TAM BẢO · …

Đọc chi tiết

Mục Liên Sám Pháp

TỪ BI ĐẠO TRÀNG MỤC LIÊN SÁM PHÁP PHẦN NGHI LỄ (Chủ Sám xướng) Hết thảy cung kính… (Mọi người hòa theo) Dốc lòng kính lễ Thường-Trụ Tam Bảo khắp pháp giới mười phương. (3 lễ và 3 tiếng chuông) (Mọi người quì đọc nguyện hương) Nguyện xin khói hương …

Đọc chi tiết

Di Đà Sám

DI ĐÀ SÁM PHÁP Giới Thiệu Di Đà Sám Sám hối nghiệp chướng là hạnh thứ tư của đức bồ tát Phổ Hiền. Sám nghĩa là nhận biết lỗi xưa, hối nghĩa là từ nay chấm dứt tạo ác. Sám thì tự mình thẹn với lòng, hối thì xấu hổ …

Đọc chi tiết

Dược Sư Sám Pháp

Dược Sư Sám Pháp Dịch Giả: Thích Mật Trí Bài Tán Phật Lòng từ Phật độ khắp quần sanh Hỷ xã cứu an chúng hữu tình Tướng tốt trang nghiêm thân rực rỡ Chúng con đảnh lễ chí tâm thành. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3 lạy)

Đọc chi tiết

Nghi thức hành trì Đại Bi Sám Pháp

Nghi thức hành trì Đại Bi Sám Pháp (Thiên Thủ Thiên Nhãn) Việt Dịch: HT Thích Thiền Tâm (hành giả đốt hương, quỳ trước bàn Phật niệm) Tịnh pháp giới chân ngôn: Án lam (21 lần) Tịnh tam nghiệp chân ngôn: Án, sá phạ bà phạ truật đà sa phạ, …

Đọc chi tiết