Home / TU TẬP PHẬT PHÁP / PHÁP MÔN / Thiền Phật giáo

Thiền Phật giáo

Thiền Phật giáo – Tiến sĩ Sunthorn Plamintr, Viên Thể & Thuần Phong dịch

Tu tập thiền định theo tiếng Pali là từ “bhavana”, có nghĩa là “phát triển, “tu dưỡng”, hay “trau dồi”. Bởi sự tu tập này liên quan trực tiếp đến tâm, nên từ “bhavana” đặc biệt ám chỉ quá trình mở mang tâm linh hay sự phát triển của tâm. …

Đọc chi tiết