Home / W. BÀI VIẾT DÀI getIDNo. / TAM BẢO / Danh tăng và cư sĩ tiền bối Phật giáo Nguyên thủy

Danh tăng và cư sĩ tiền bối Phật giáo Nguyên thủy

Danh tăng Phật giáo Nguyên thủy: Hòa thượng Pháp Lạc

Hòa thượng Pháp Lạc (Mahāthera Dhammosukhamakāmo) 1904-2001 Tỳ khưu Thiện Minh soạn Hòa Thượng Pháp Lạc thế danh Trần Công Khuê, sanh ngày 13 tháng 01 năm 1904 tại xã Bất Nhị, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trong gia đình có truyền thống Nho giáo. Ngài là trưởng nam, …

Đọc chi tiết