KINH KIM CANG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT

KINH KIM CANG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT Hán dịch: Cưu Ma La Thập Việt dịch: Thích Trí-Tịnh ******* NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG HƯƠNG TÁN Lư hương xạ nhiệt, Pháp-giới mông huân. Chư Phật hải hội tất diêu văn, Tùy xứ kiết tường vân, Thành ý phương ân, Chư Phật hiện toàn thân. NAM-MÔ HƯƠNG-VÂN-CÁI BỒ-TÁT. … Read moreKINH KIM CANG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT – HT THÍCH TRÍ TỊNH

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC Việt dịch: HT Thích Trí Tịnh —o0o— TÂM NGUYỆN CỦA DỊCH GIẢ Trích cuối tập 9 Kinh Ðại-Bửu-Tích ……….. Chư pháp hữu thân mến, cho phép tôi được dùng từ này để gọi tất cả các giới Phật tử xuất gia cũng như tại gia, … Read moreKINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT – HT THÍCH TRÍ TỊNH

KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BỔN NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM NXB TÔN GIÁO – PL 2549 – DL 2005 CHƯ KINH NHẬT TỤNG —o0o— KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BỔN NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Ta nghe như vầy: Một thuở nọ, đức Bạt Già Phạm đi châu du … Read moreKINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BỔN NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM “QUÁN-THẾ-ÂM BỔ-TÁT PHỒ-MÔN” THỨ HAI MƯƠI LĂM

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM NXB TÔN GIÁO – PL 2549 – DL 2005 CHƯ KINH NHẬT TỤNG —o0o— KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM “QUÁN-THẾ-ÂM BỔ-TÁT PHỒ-MÔN” THỨ HAI MƯƠI LĂM Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch Lúc bấy giờ, ngài Vô-Tận-Ý … Read moreKINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM “QUÁN-THẾ-ÂM BỔ-TÁT PHỒ-MÔN” THỨ HAI MƯƠI LĂM