Danh Tăng Việt Nam thế kỷ XX

LỜI CUỐI SÁCH

MỤC LỤC SINH QUÁN SINH QUÁN PHÁP HIỆU TRÚ QUÁN 1 HÀ NỘI HT.THÍCH TÂM MINH Hải Dương 2 THỪA THIÊN HUẾ HT.THÍCH TÂM TỊNH T.T.HUẾ HT.TRA AM-VIÊN THÀNH T.T.HUẾ HT.THÍCH ĐỨC TÂM TT.HUẾ TTĐ.THÍCH TIÊU DIÊU TT.HUẾ HT.THÍCH THIÊN...

Giáo sư NGUYỄN ĐĂNG THỤC

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX - TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh ấn hành Giáo sư...

Cư sĩ TRÚC THIÊN – NGUYỄN ĐỨC TIẾU

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX - TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh ấn hành Cư sĩ...

Cư sĩ HỒNG TAI – ĐOÀN TRUNG CÒN

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX - TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh ấn hành Cư sĩ...

Cư sĩ VĂN QUANG THÙY

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2546 – 2002 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX - TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Nhà Xuất Bản Tôn Giáo - Hà Nội Cư sĩ VĂN QUANG...

198. HÒA THƯỢNG THÍCH THANH KIỂM

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX - TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh ấn hành HÒA THƯỢNG...

197. HÒA THƯỢNG THÍCH THUẬN ĐỨC

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX - TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh ấn hành HÒA THƯỢNG...

196. HÒA THƯỢNG THÍCH DUY LỰC

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX - TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh ấn hành HÒA THƯỢNG...