Bài 09 – Bốn Ðại, Sáu Ðại, Mười hai Xứ, và Mười tám Giới (Tứ đại, Lục đại, Thập nhị xứ và Thập bát giới)

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM —o0o— PHẬT HỌC CƠ BẢN – TẬP II PHẦN I – GIÁO LÝ CĂN BẢN Bài 9 – Bốn Ðại, Sáu Ðại, Mười hai Xứ, và Mười tám Giới (Tứ đại, Lục đại, Thập nhị xứ và Thập bát giới) Thích Tâm Thiện A- … Read moreBài 09 – Bốn Ðại, Sáu Ðại, Mười hai Xứ, và Mười tám Giới (Tứ đại, Lục đại, Thập nhị xứ và Thập bát giới)

Bài 07 – Mười hai nhân duyên (Thập nhị nhân duyên)

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM —o0o— PHẬT HỌC CƠ BẢN – TẬP II PHẦN I – GIÁO LÝ CĂN BẢN Bài 7 – Mười hai nhân duyên (Thập nhị nhân duyên) Thích Tâm Hải A- Dẫn nhập Mười hai nhân duyên (Thập nhị nhân duyên) là cách trình bày … Read moreBài 07 – Mười hai nhân duyên (Thập nhị nhân duyên)

Bài 06 – Tam vô lậu học (Giới-Ðịnh-Tuệ) – Phật học cơ bản

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM —o0o— PHẬT HỌC CƠ BẢN – TẬP I PHẦN II – GIÁO LÝ CĂN BẢN Bài 6 – Tam vô lậu học (Giới-Ðịnh-Tuệ) Thích Từ Hòa và Thích Phước Lượng A- Dẫn nhập Tam vô lậu học là môn học thù thắng gồm có … Read moreBài 06 – Tam vô lậu học (Giới-Ðịnh-Tuệ) – Phật học cơ bản

Bài 05 – Luân hồi – Phật học cơ bản

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM —o0o— PHẬT HỌC CƠ BẢN – TẬP I PHẦN II – GIÁO LÝ CĂN BẢN Bài 5 – Luân hồi Thích Tâm Thiện A- Dẫn nhập Luân hồi là một thể tài rất sinh động và rất được quan tâm đối với con người. … Read moreBài 05 – Luân hồi – Phật học cơ bản

Bài 04 – Nghiệp (Karma) – Phật học cơ bản

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM —o0o— PHẬT HỌC CƠ BẢN – TẬP I PHẦN II – GIÁO LÝ CĂN BẢN Bài 4 – Nghiệp (Karma) Thích Tâm Thiện A- Dẫn nhập Trong kinh Majjhima Nikàya (Trung Bộ), Ðức Phật dạy rằng: “Con người là chủ nhân của nghiệp, là … Read moreBài 04 – Nghiệp (Karma) – Phật học cơ bản

Bài 03 – Nhân quả – Phật học cơ bản

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM —o0o— PHẬT HỌC CƠ BẢN – TẬP I PHẦN II – GIÁO LÝ CĂN BẢN Bài 3 – Nhân quả Khải Thiên A- Dẫn nhập Héraclite, một triết gia Hy Lạp cổ đại, bảo rằng: “Không ai có thể đặt chân hai lần trên … Read moreBài 03 – Nhân quả – Phật học cơ bản

Bài 02 – Tám phần Thánh đạo (Bát-Chánh Ðạo) – Phật học cơ bản

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM —o0o— PHẬT HỌC CƠ BẢN – TẬP I PHẦN II – GIÁO LÝ CĂN BẢN Bài 2 – Tám phần Thánh đạo (Bát-Chánh Ðạo) Thích Tâm Khanh A- Dẫn nhập Thánh đạo (Noble path) hay chánh đạo (Right path) đều biểu thị con đường … Read moreBài 02 – Tám phần Thánh đạo (Bát-Chánh Ðạo) – Phật học cơ bản

Bài 01 – Bốn Chân Lý (Tứ Diệu Ðế) – Phật học cơ bản

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM —o0o— PHẬT HỌC CƠ BẢN – TẬP I PHẦN II – GIÁO LÝ CĂN BẢN Bài 1 – Bốn Chân Lý (Tứ Diệu Ðế) Thích Viên Giác A- Dẫn nhập Một hôm, Ðức Phật đang ở tại Kosambi trong rừng cây simsàpa, Ngài nhặt … Read moreBài 01 – Bốn Chân Lý (Tứ Diệu Ðế) – Phật học cơ bản