Home / W. BÀI VIẾT DÀI getIDNo. / POSTS GET ID NO. / 100 Câu hỏi Phật Pháp hay gặp

100 Câu hỏi Phật Pháp hay gặp

100. Tứ ma là gì?

Hỏi: Kính bạch thầy, con nghe nói người tu hành hay bị bốn thứ ma làm chướng ngại, nhưng con không hiểu bốn thứ ma đó là gì? Cúi xin thầy từ bi giải đáp cho con rõ. Đáp: Trong Kinh Bát Đại Nhơn Giác có câu nói: “Tồi phục …

Đọc chi tiết

099. Tại sao Bồ tát Địa Tạng tay mặt cầm tích trượng và tay trái nắm hạt minh châu?

Hỏi: Kính bạch thầy, mỗi khi lạy Bồ tát Địa Tạng, nhìn thấy Ngài tay mặt cầm tích trượng còn tay trái thì nắm hạt minh châu, con không hiểu ý nghĩa nầy như thế nào? Kính xin thầy giải đáp cho con rõ. Đáp: Tích trượng là một trong …

Đọc chi tiết

094. Tam đức là gì?

Hỏi: Kính bạch thầy, con có nghe băng giảng nói về tam đức: trí đức, đoạn đức và ân đức. Nhưng con không hiểu ý nghĩa về ba đức nầy như thế nào? Kính xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con hiểu. Đáp: Tam đức thuộc về pháp số …

Đọc chi tiết