Home / W. BÀI VIẾT DÀI getIDNo. / POSTS GET ID NO. / Đạo đức Phật giáo và hạnh phúc con người

Đạo đức Phật giáo và hạnh phúc con người

Đạo đức Phật giáo và hạnh phúc con người – 29. Kinh Điềm Lành Tối Thượng

ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO VÀ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI Hòa thượng Thích Minh Châu 29. KINH ĐIỀM LÀNH TỐI THƯỢNG Bài kinh “Điềm lành tối thượng” nói về nếp sống học pháp và hành pháp của người Phật tử, một nếp sống thiết thực, có cân nhắc chọn lựa giữa …

Đọc chi tiết

Đạo đức Phật giáo và hạnh phúc con người – 24. Kinh Tống Thuyết Và Biệt Thuyết

ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO VÀ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI Hòa thượng Thích Minh Châu 24. KINH TỔNG THUYẾT VÀ BIỆT THUYẾT Kinh này đáng chú ý vì đề cập đến một lời dạy của đức Phật, trong ấy tóm thâu gọn ghẽ tiến trình tu tập của một người xuất …

Đọc chi tiết

Đạo đức Phật giáo và hạnh phúc con người – 21. Năm Hạ Phần Kiết Sử Hay Đại Kinh Malunkyaputta

ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO VÀ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI Hòa thượng Thích Minh Châu 21. NĂM HẠ PHẦN KIẾT SỬ HAY ĐẠI KINH MALUNKYAPUTTA Năm hạ phần kiết sử (Olambhàgiyàsam-yoyanà) — thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham dục và sân — là những kiết sử trói buộc con người …

Đọc chi tiết