Phần phụ lục học Phật hành nghi

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Phần phụ lục Lời di chúc – Dặn Dò Những Điều Cần…

Read More »

Bài 24 – Các việc trong thiền đường

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 24 – Các việc trong thiền đường Nguồn: Tam-bảo đệ tử…

Read More »

Bài 23 – Tống táng hậu sự

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 23 – Tống táng hậu sự Nguồn: Tam-bảo đệ tử Thích…

Read More »

Bài 22 – Duyên sự khi ra ngoài

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 22 – Duyên sự khi ra ngoài Nguồn: Tam-bảo đệ tử…

Read More »

Bài 21 – Nhập thất tịnh tu

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 21 – Nhập thất tịnh tu Nguồn: Tam-bảo đệ tử Thích…

Read More »

Bài 20 – Chăm sóc người bệnh

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 20 – Chăm sóc người bệnh Nguồn: Tam-bảo đệ tử Thích…

Read More »

Bài 19 – Cùng người chung ở

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 19 – Cùng người chung ở Nguồn: Tam-bảo đệ tử Thích…

Read More »

Bài 18 – Ngủ nghỉ

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 18 – Ngủ nghỉ Nguồn: Tam-bảo đệ tử Thích Minh Thông…

Read More »

Bài 17 – Nghi biểu khi ăn

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 17 – Nghi biểu khi ăn Nguồn: Tam-bảo đệ tử Thích…

Read More »

Bài 16 – Ngồi thiền

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 16 – Ngồi thiền Nguồn: Tam-bảo đệ tử Thích Minh Thông…

Read More »

Bài 15 – Lễ bái tụng niệm

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 15 – Lễ bái tụng niệm Nguồn: Tam-bảo đệ tử Thích…

Read More »

Bài 13 – Làm công cho người

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 13 – Làm công cho người Nguồn: Tam-bảo đệ tử Thích…

Read More »