Home / W. BÀI VIẾT DÀI getIDNo. / POSTS GET ID NO. / Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ – Phẩm 28: Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI Hoà thượng Thích Thanh Từ Thiền Viện Chân Không PHẨM 28 PHỔ HIỀN BỒ TÁT KHUYẾN PHÁT Phổ Hiền Bồ-tát Khuyến Phát có nghĩa là Bồ-tát Phổ Hiền khuyên người phát tâm trì kinh Pháp Hoa. Người sau khi Nhập Tri kiến Phật, …

Đọc chi tiết

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ – Phẩm 27: Diệu Trang Nghiêm Vương Bản Sự

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI Hoà thượng Thích Thanh Từ Thiền Viện Chân Không PHẨM 27 DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG BẢN SỰ Diệu Trang Nghiêm Bản Sự là công hạnh tu hành ở đời trước của vua Diệu Trang Nghiêm. Đời trước Ngài tu hành thế nào, nay …

Đọc chi tiết

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ – Phẩm 25: Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI Hoà thượng Thích Thanh Từ Thiền Viện Chân Không PHẨM 25 QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN “Quán” là xem xét, “Thế Âm” là âm thanh của thế gian. Quán Thế Âm là xem xét âm thanh thế gian, tiêu biểu cho …

Đọc chi tiết

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ – Phẩm 23: Dược Vương Bồ Tát Bản Sự

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI Hoà thượng Thích Thanh Từ Thiền Viện Chân Không PHẨM 23 DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BẢN SỰ Dược Vương Bồ-tát Bản Sự là nói về việc xưa của Bồ-tát Dược Vương. Thường thường trong kinh có chia ra Bản sanh và Bản sự. …

Đọc chi tiết

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ – Phẩm 20: Thường Bất Khinh Bồ Tát

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI Hoà thượng Thích Thanh Từ Thiền Viện Chân Không PHẨM 20 THƯỜNG BẤT KINH BỒ TÁT Thường Bất Khinh Bồ-tát là vị Bồ-tát tên Thường Bất Khinh. Ngài có tâm hạnh kính trọng tất cả mọi người, không có một niệm xem thường …

Đọc chi tiết