Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ – Toát Yếu Toàn Bộ

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI Hoà thượng Thích Thanh Từ Thiền Viện Chân Không TOÁT YẾU TOÀN BỘ Toàn bộ kinh Pháp Hoa có bảy quyển, hai mươi tám phẩm. Để thấy ý toàn bộ, chúng ta nên lược qua từng phẩm: 1- Phẩm Tự:Phẩm này chỉ chủ yếu của toàn bộ. Hình … Read moreKinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ – Toát Yếu Toàn Bộ

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ – Phẩm 28: Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI Hoà thượng Thích Thanh Từ Thiền Viện Chân Không PHẨM 28 PHỔ HIỀN BỒ TÁT KHUYẾN PHÁT Phổ Hiền Bồ-tát Khuyến Phát có nghĩa là Bồ-tát Phổ Hiền khuyên người phát tâm trì kinh Pháp Hoa. Người sau khi Nhập Tri kiến Phật, công hạnh đã viên mãn … Read moreKinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ – Phẩm 28: Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ – Phẩm 27: Diệu Trang Nghiêm Vương Bản Sự

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI Hoà thượng Thích Thanh Từ Thiền Viện Chân Không PHẨM 27 DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG BẢN SỰ Diệu Trang Nghiêm Bản Sự là công hạnh tu hành ở đời trước của vua Diệu Trang Nghiêm. Đời trước Ngài tu hành thế nào, nay thuật lại như thế ấy, … Read moreKinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ – Phẩm 27: Diệu Trang Nghiêm Vương Bản Sự

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ – Phẩm 26: Đà La Ni

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI Hoà thượng Thích Thanh Từ Thiền Viện Chân Không PHẨM 26 ĐÀ LA NI Dhârani là tiếng Phạn, nghĩa là tổng trì, là gom lại tất cả để gìn giữ, cũng là thần chú. Chủ yếu phẩm này là phá Hành ấm, vào Thất địa và Bát địa … Read moreKinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ – Phẩm 26: Đà La Ni

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ – Phẩm 25: Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI Hoà thượng Thích Thanh Từ Thiền Viện Chân Không PHẨM 25 QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN “Quán” là xem xét, “Thế Âm” là âm thanh của thế gian. Quán Thế Âm là xem xét âm thanh thế gian, tiêu biểu cho lòng từ bi của Bồ-tát. … Read moreKinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ – Phẩm 25: Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ – Phẩm 24: Diệu Âm Bồ Tát

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI Hoà thượng Thích Thanh Từ Thiền Viện Chân Không PHẨM 24 DIỆU ÂM BỒ TÁT Diệu Âm là tiếng nói hay đẹp nhiệm mầu. Tiếng nói như thế nào là nhiệm mầu? Căn cứ trên nhân tu để được cái quả của một Bồ-tát. Bồ-tát Diệu Âm do … Read moreKinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ – Phẩm 24: Diệu Âm Bồ Tát

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ – Phẩm 23: Dược Vương Bồ Tát Bản Sự

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI Hoà thượng Thích Thanh Từ Thiền Viện Chân Không PHẨM 23 DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BẢN SỰ Dược Vương Bồ-tát Bản Sự là nói về việc xưa của Bồ-tát Dược Vương. Thường thường trong kinh có chia ra Bản sanh và Bản sự. Bản sanh thì nói về … Read moreKinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ – Phẩm 23: Dược Vương Bồ Tát Bản Sự

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ – Phẩm 22: Chúc Lụy

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI Hoà thượng Thích Thanh Từ Thiền Viện Chân Không PHẨM 22 CHÚC LỤY Chúc là phó chúc, giao phó, Lụy là dặn dò nhiều lần để duy trì mãi mãi. Chúc lụy là phó chúc dặn dò sau chót, mà dặn dò nhiều lần. Thông thường ở các … Read moreKinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ – Phẩm 22: Chúc Lụy

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ – Phẩm 21: Như Lai Thần Lực

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI Hoà thượng Thích Thanh Từ Thiền Viện Chân Không PHẨM 21 NHƯ LAI THẦN LỰC Như Lai Thần Lực là sức thần của Như Lai. Đây có hai ý. Ý thứ nhất là khi Phật thành đạo có đủ thần thông diệu dụng, nên việc làm của Ngài … Read moreKinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ – Phẩm 21: Như Lai Thần Lực

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ – Phẩm 20: Thường Bất Khinh Bồ Tát

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI Hoà thượng Thích Thanh Từ Thiền Viện Chân Không PHẨM 20 THƯỜNG BẤT KINH BỒ TÁT Thường Bất Khinh Bồ-tát là vị Bồ-tát tên Thường Bất Khinh. Ngài có tâm hạnh kính trọng tất cả mọi người, không có một niệm xem thường ai cả, vì Ngài thấy … Read moreKinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ – Phẩm 20: Thường Bất Khinh Bồ Tát