Home / W. BÀI VIẾT DÀI getIDNo. / POSTS GET ID NO. / Kinh Lăng Già Tâm Ấn – HT Thanh Từ

Kinh Lăng Già Tâm Ấn – HT Thanh Từ

Kinh Lăng Già Tâm Ấn – Che Pháp Thân Ba Đời Như Lai Quá Chỗ Nghĩ Ngợi Của Thế Gian, Chẵng Phải Nghĩa Sát-Na, Trước Sau Không Lỗi Thanh Tịnh Vô Lậu.

KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN Thiền Sư Hàm Thị Sớ Giải – HT Thích Thanh Từ dịch —o0o— II – PHẦN CHÁNH TÔNG H- CHỈ PHÁP THÂN BA ĐỜI NHƯ LAI QUÁ CHỖ NGHĨ NGỢI CỦA THẾ GIAN, CHẲNG PHẢI NGHĨA SÁT-NA, TRƯỚC SAU KHÔNG LỖI THANH TỊNH VÔ LẬU. …

Đọc chi tiết

Kinh Lăng Già Tâm Ấn – Chỉ Tám Thức Năm Pháp Ba Tự Tánh Hai Vô Ngã Cứu Kính Đại Thừa Thành Đệ Nhất Nghĩa.

KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN Thiền Sư Hàm Thị Sớ Giải – HT Thích Thanh Từ dịch —o0o— II – PHẦN CHÁNH TÔNG G – CHỈ TÁM THỨC NĂM PHÁP BA TỰ TÁNH HAI VÔ NGÃ CỨU KÍNH ĐẠI THỪA THÀNH ĐỆ NHẤT NGHĨA. 1- CHỈ NĂM PHÁP CHUYỂN BIẾN. …

Đọc chi tiết

Kinh Lăng Già Tâm Ấn – Chỉ Chánh Giác Chẳng Phải Pháp Nhân Quả, Nói Lìa Sanh Diệt, Hiển Bày Chân Thường Không Cấu, Chóng Vượt Các Địa.

KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN Thiền Sư Hàm Thị Sớ Giải – HT Thích Thanh Từ dịch —o0o— II – PHẦN CHÁNH TÔNG F- CHỈ CHÁNH GIÁC CHẲNG PHẢI PHÁP NHÂN QUẢ, NÓI LÌA SANH DIỆT, HIỂN BÀY CHÂN THƯỜNG KHÔNG CẤU, CHÓNG VƯỢT CÁC ĐỊA. 1- CHỈ PHÁP THÂN …

Đọc chi tiết

Kinh Lăng Già Tâm Ấn – Chỉ Tông Thuyết Hai Đều Thông Để Rành Về Dụng Ngữ Nghĩa Thức Trí, Giản Biệt Ngu Ngoại, Giúp Tiến Mình Người, Chánh Pháp Giải Thoát

KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN Thiền Sư Hàm Thị Sớ Giải – HT Thích Thanh Từ dịch —o0o— II – PHẦN CHÁNH TÔNG E- CHỈ TÔNG THUYẾT HAI ĐỀU THÔNG ĐỂ RÀNH VỀ DỤNG NGỮ NGHĨA THỨC TRÍ, GIẢN BIỆT NGU NGOẠI, GIÚP TIẾN MÌNH NGƯỜI, CHÁNH PHÁP GIẢI THOÁT. …

Đọc chi tiết

Kinh Lăng Già Tâm Ấn – Chỉ tự giác nhất thừa soi sáng các địa, khéo đoạn các lậu, viên mãn thân phật, chẳng rơi vào có không

KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN Thiền Sư Hàm Thị Sớ Giải – HT Thích Thanh Từ dịch —o0o— II – PHẦN CHÁNH TÔNG D- Chỉ tự giác nhất thừa soi sáng các địa, khéo đoạn các lậu, viên mãn thân phật, chẳng rơi vào có không. 1- CHỈ TỰ GIÁC …

Đọc chi tiết

Kinh Lăng Già Tâm Ấn – Chỉ như lai tàng siêu quá vọng tưởng ngôn thuyết của phàm ngu và ngoại đạo thành tựu các địa cứu kính quả hải

KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN Thiền Sư Hàm Thị Sớ Giải – HT Thích Thanh Từ dịch —o0o— II – PHẦN CHÁNH TÔNG C- Chỉ như lai tàng siêu quá vọng tưởng ngôn thuyết của phàm ngu và ngoại đạo thành tựu các địa cứu kính quả hải. 1- CHỈ …

Đọc chi tiết

Kinh Lăng Già Tâm Ấn – Chỉ năm pháp, tự tánh, vô ngã, giản biệt nhị thừa ngoại đạo, để rõ nhân quả của chánh pháp

KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN Thiền Sư Hàm Thị Sớ Giải – HT Thích Thanh Từ dịch —o0o— II – PHẦN CHÁNH TÔNG. B- Chỉ năm pháp, tự tánh, vô ngã, giản biệt nhị thừa ngoại đạo, để rõ nhân quả của chánh pháp. a- Nói năm pháp – ĐẠI …

Đọc chi tiết