Home / W. BÀI VIẾT DÀI getIDNo. / POSTS GET ID NO. / Lịch sử Phật giáo Việt Nam

Lịch sử Phật giáo Việt Nam

Lịch sử Phật giáo Việt Nam – Chương 11 Những Ngọn đèn Cuối Cùng: Huệ Thắng và Đạo Thiền

LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM Từ khởi nguyên đến thời Lý Nam Đế Tiến sĩ Lê Mạnh Thát Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Thành Phố Huế thực hiện Nhà Xuất Bản Thuận Hóa Huế 1999 Chương XI: Những Ngọn đèn Cuối Cùng: Huệ Thắng và Đạo Thiền …

Đọc chi tiết

Lịch sử Phật giáo Việt Nam – Chương 8 Sáu lá thư và cuộc khủng hoảng của nền Phật giáo thế kỷ thứ V

LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM Từ khởi nguyên đến thời Lý Nam Đế Tiến sĩ Lê Mạnh Thát Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Thành Phố Huế thực hiện Nhà Xuất Bản Thuận Hóa Huế 1999 Chương VIII: Sáu lá thư và cuộc khủng hoảng của nền Phật …

Đọc chi tiết

Lịch sử Phật giáo Việt Nam – Chương 6 Đạo Thanh, Chi Cương Lương Tiếp và Pháp Hoa Tam Muội Kinh

LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM Từ khởi nguyên đến thời Lý Nam Đế Tiến sĩ Lê Mạnh Thát Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Thành Phố Huế thực hiện Nhà Xuất Bản Thuận Hóa Huế 1999 Chương VI: Đạo Thanh, Chi Cương Lương Tiếp và Pháp Hoa Tam …

Đọc chi tiết