Cầu an – Phần Sám Nguyện và Hồi Hướng

Nghi Thức Cầu An
Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994

PHẦN SÁM NGUYỆN & HỒI HƯỚNG

7. BÁT-NHÃ TÂM KINH

Quán Tự Tại thực hành trí tuệ,
Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời,
Bấy giờ Bồ-tát sáng soi,
Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không O

Read moreCầu an – Phần Sám Nguyện và Hồi Hướng

Cầu an – Kinh Thiện Sanh

Nghi Thức Cầu An
Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994

KINH THIỆN SANH

Chính tôi nghe chuyện như vầy:
Một thời Đức Phật đủ đầy người theo,
Hai trăm năm chục tỳ-kheo,
Ở Kỳ-xà-quật thành La-duyệt-kỳ.
Trước giờ thọ thực thường thì,
Thế Tôn cầm bát khoác y ra ngoài.
Khi người ra đến vườn cây,
Thấy con trưởng giả tên là Thiện Sanh. O

Read moreCầu an – Kinh Thiện Sanh

Cầu an – Kinh Cư Sĩ Tại Gia

Nghi Thức Cầu An
Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994

KINH CƯ SĨ TẠI GIA

Đây là những điều tôi nghe Đức Phật nói vào một thời mà Người còn lưu trú tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn cây Kỳ-đà. Hôm ấy cư sĩ Cấp Cô Độc cùng với năm trăm vị cư sĩ khác đã tìm đến nơi cư ngụ của thầy Xá-lợi-phất. Các vị cúi đầu làm lễ thầy và ngồi xuống một bên. Tôn giả Xá-lợi-phất đã sử dụng nhiều phương tiện khéo léo để thuyết pháp cho các vị cư sĩ này, đem lại cho họ niềm vui và làm phát khởi nơi họ niềm khát ngưỡng đối với ba Ngôi Báu và sự hành trì chánh pháp. Sau đó Tôn giả Xá-lợi-phất, cư sĩ Cấp Cô Độc và năm trăm vị cư sĩ khác cùng đến viếng Phật, làm lễ dưới chân Người rồi ngồi sang một bên. Sau khi thấy mọi người đã an tọa, Đức Phật bảo thầy Xá-lợi-phất: O

Read moreCầu an – Kinh Cư Sĩ Tại Gia

Cầu an – Kinh Phước Đức

Nghi Thức Cầu An
Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994

KINH PHƯỚC ĐỨC

Đây là những điều tôi được nghe hồi Đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn cây Kỳ-đà. Hôm đó trời đã vào khuya, có một vị thiên giả hiện xuống thăm Người, hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ đức Thế Tôn, vị thiên giả xin tham vấn Người bằng một bài kệ: O

Read moreCầu an – Kinh Phước Đức

Cầu an – Kinh Từ Tâm

Nghi Thức Cầu An
Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994

KINH TỪ TÂM

Tôi từng nghe kể như vầy:
Một thời Xá-vệ tại ngay Kỳ Hoàn,
Thế Tôn cho gọi chúng tăng,
Các thầy cung kính thưa vâng đáp lời.
Thế Tôn thuyết giảng những lời
Liên quan tu tập nên người từ tâm. O

Read moreCầu an – Kinh Từ Tâm

Cầu an – Kinh Biết Sống Trong Hiện Tại

Nghi Thức Cầu An
Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994

KINH BIẾT SỐNG TRONG HỆN TẠI

Đây là những điều mà tôi nghe hồi Đức Phật còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ-đà ở thành Vương Xá. Lúc đó có một vị tỳ-kheo tên là Thượng Tọa (Thera) chỉ ưa ở một mình một chỗ. Vị này thường ca ngợi hạnh sống một mình, đi khất thực một mình, thọ trai xong đi về một mình và ngồi thiền một mình. Bấy giờ có một số tỳ-kheo tới nơi Phật ở, làm lễ dướ驠chân Phật, lui về một bên mà ngồi và bạch với Phật toàn bộ câu chuyện. O

Read moreCầu an – Kinh Biết Sống Trong Hiện Tại

Cầu an – Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm

Nghi Thức Cầu An
Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994

KINH BỐN LÃNH VỰC QUÁN NIỆM

Tôi đã nghe như sau: Hồi đó đức Phạⴠở tại ấp phố Kam-mat-sa-đam-ma, thuộc xứ Kuru. Một hôm, đức Thế Tôn bảo các thầy tỳ-kheo rằng: O

– Có một con đường có thể giúp chúng sanh thực hiện được thanh tịnh, vượt được lo lắng sợ hãi, diệt trừ được khổ não, chấm dứt được khóc than và đạt tới chánh pháp. Con đường ấy là con đường an trú trong bốn lãnh vực quán niệm. O

Read moreCầu an – Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm

Cầu an – Kinh Quán Niệm Hơi Thở

Nghi Thức Cầu An
Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994

KINH QUÁN NIỆM HƠI THỞ

Tôi nghe như sau: Hồi đó, Đức Phật còn ở tại nước Xá Vệ, cư trú trong vườn cây Kỳ-đà với nhiều vị đại đệ tử nổi tiếng như Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên, Ca-diếp, Ca-chiên-diên, Câu-thi-la, A-nậu-lâu-đà, Ưu-bà-đa, A-nan-đà v.v…Trong côﮧ đồng các vị tỳ-kheo, những vị trưởng thượng lo chăm sóc dạy dỗ các vị tỳ-kheo tân học, có vị chăm dạy mười người, có vị hai mươi người, có vị ba mươi người, có vị bốn mươi người. Các vị tỳ-kheo tân học được chăm sóc và dạy dỗ như thế dần dần đạt được nhiều tiến bộ … O

Read moreCầu an – Kinh Quán Niệm Hơi Thở