Cầu an – Phần Sám Nguyện và Hồi Hướng

Nghi Thức Cầu An Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994 PHẦN SÁM NGUYỆN & HỒI HƯỚNG 7. BÁT-NHÃ TÂM KINH Quán Tự Tại thực hành trí tuệ,…

Read More »

Cầu an – Kinh Thiện Sanh

Nghi Thức Cầu An Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994 KINH THIỆN SANH Chính tôi nghe chuyện như vầy: Một thời Đức Phật đủ đầy người theo,…

Read More »

Cầu an – Kinh Cư Sĩ Tại Gia

Nghi Thức Cầu An Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994 KINH CƯ SĨ TẠI GIA Đây là những điều tôi nghe Đức Phật nói vào một thời…

Read More »

Cầu an – Kinh Phước Đức

Nghi Thức Cầu An Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994 KINH PHƯỚC ĐỨC Đây là những điều tôi được nghe hồi Đức Thế Tôn còn cư trú…

Read More »

Cầu an – Kinh Từ Tâm

Nghi Thức Cầu An Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994 KINH TỪ TÂM Tôi từng nghe kể như vầy: Một thời Xá-vệ tại ngay Kỳ Hoàn, Thế…

Read More »

Cầu an – Kinh Biết Sống Trong Hiện Tại

Nghi Thức Cầu An Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994 KINH BIẾT SỐNG TRONG HỆN TẠI Đây là những điều mà tôi nghe hồi Đức Phật còn…

Read More »

Cầu an – Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm

Nghi Thức Cầu An Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994 KINH BỐN LÃNH VỰC QUÁN NIỆM Tôi đã nghe như sau: Hồi đó đức Phạⴠở tại ấp…

Read More »

Cầu an – Kinh Quán Niệm Hơi Thở

Nghi Thức Cầu An Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994 KINH QUÁN NIỆM HƠI THỞ Tôi nghe như sau: Hồi đó, Đức Phật còn ở tại nước…

Read More »

Cầu an – Kinh Dụ Ngôn Bọt Nước

Nghi Thức Cầu An Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994 KINH DỤ NGÔN BỌT NƯỚC Lúc bấy giờ Thế Tôn an trụ, Ở bên sông Ấn Độ:…

Read More »

Cầu an – Kinh Các Pháp Quán Âm

Nghi Thức Cầu An Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994 KINH CÁC PHÁP QUÁN NIỆM Một thuở nọ, gần thành Xá Vệ, Phật cùng hàng đẹ⠴ử ngự…

Read More »

Cầu an – Kinh Giáo Hóa Người Bệnh

Nghi Thức Cầu An Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994 KINH GIÁO HÓA NGƯỜI BỆNH Đây là những điều mà tôi được nghe hồi Phật còn cư…

Read More »

Cầu an – Kinh Hạnh Nguyện Bồ tát Quan Thế Âm

Nghi Thức Cầu An Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994 KINH HẠNH NGUYỆN BỒ-TÁT QUÁN THẾ ÂM Lúc bấy giờ, bồ-tát Vô Tận Ý liền từ chỗ…

Read More »