Home / W. BÀI VIẾT DÀI getIDNo. / POSTS GET ID NO. / Nghi thức cầu an – Thầy Nhật Từ

Nghi thức cầu an – Thầy Nhật Từ

Cầu an – Kinh Thiện Sanh

Nghi Thức Cầu An Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994 KINH THIỆN SANH Chính tôi nghe chuyện như vầy: Một thời Đức Phật đủ đầy người theo, Hai trăm năm chục tỳ-kheo, Ở Kỳ-xà-quật thành La-duyệt-kỳ. Trước giờ thọ thực thường thì, Thế Tôn cầm bát khoác …

Đọc chi tiết