Home / W. BÀI VIẾT DÀI getIDNo. / POSTS GET ID NO. / Thực hành hạnh Bồ tát

Thực hành hạnh Bồ tát

Phẩm thứ mười – Hồi hướng

TỊCH THIÊN (Sàntideva) PHƯƠNG THỨC THỰC HÀNH HẠNH BỒ TÁT (Bodhicharyàvatàra) Chuyển tiếng Việt: Giác Nguyên Phẩm thứ mười HỒI HƯỚNG 1- Tôi tạo luận HẠNH GIÁC. Có bao nhiêu phước lành. Hồi hướng cầu chúng sanh. Thực hành hạnh Bồ tát. 2-Người thân tâm bệnh khổ. Hiện ở khắp …

Đọc chi tiết

Phẩm thứ chín – Trí tuệ

TỊCH THIÊN (Sàntideva) PHƯƠNG THỨC THỰC HÀNH HẠNH BỒ TÁT (Bodhicharyàvatàra) Chuyển tiếng Việt: Giác Nguyên Phẩm thứ chín TRÍ TUỆ 1- Phẩm này rất trọng yếu. Phật lấy Huệ khai thông. Người muốn dứt các khổ. Tu Tuệ giác Tánh không. 2- Gồm có hai sự thật: Đế tục …

Đọc chi tiết

Phẩm thứ bảy – Tinh tấn

TỊCH THIÊN (Sàntideva) PHƯƠNG THỨC THỰC HÀNH HẠNH BỒ TÁT (Bodhicharyàvatàra) Chuyển tiếng Việt: Giác Nguyên Phẩm thứ bảy TINH TẤN 1- Tu Nhẫn rồi Tinh tấn. Mới an trú Bồ đề. Không gió, đèn chẳng động, Tinh cần phước hả hê. 2- Tinh tấn, siêng làm lành. Ngoài việc …

Đọc chi tiết

Phẩm thứ sáu – Nhẫn nhục

TỊCH THIÊN (Sàntideva) PHƯƠNG THỨC THỰC HÀNH HẠNH BỒ TÁT (Bodhicharyàvatàra) Chuyển tiếng Việt: Giác Nguyên Phẩm thứ sáu. NHẪN NHỤC 1- Một niệm sân phá hủy : Ngàn kiếp làm bố thí, Lễ Phật , phước cúng dường , Công đức lành hết thảy. 2- Chẳng ác nào bằng …

Đọc chi tiết

Phẩm thứ năm – Giữ gìn Tâm ý

TỊCH THIÊN (Sàntideva) PHƯƠNG THỨC THỰC HÀNH HẠNH BỒ TÁT (Bodhicharyàvatàra) Chuyển tiếng Việt: Giác Nguyên Phẩm thứ năm GIỮ GÌN TÂM Ý 1- Người muốn trì tịnh giới . Giữ tâm mình tiến tới. Nếu tâm chẵng giữ gìn. Không thể trì tịnh giới . 2- Thả tâm như …

Đọc chi tiết

Phẩm thứ hai – Sám hối nghiệp tội

TỊCH THIÊN (Sàntideva) PHƯƠNG THỨC THỰC HÀNH HẠNH BỒ TÁT (Bodhicharyàvatàra) Chuyển tiếng Việt: Giác Nguyên Phẩm thứ hai SÁM HỐI NGHIỆP TỘI 1. Vì muốn thường hành Tâm bảo trân. Nay con hiến lễ Phật Từ tôn. Cúng dường Diệu pháp không nhơ nhiễm. Biển Đức Thánh Hiền, Bồ …

Đọc chi tiết