Cầu an – Kinh Cư Sĩ Tại Gia

Nghi Thức Cầu An
Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994

KINH CƯ SĨ TẠI GIA

Đây là những điều tôi nghe Đức Phật nói vào một thời mà Người còn lưu trú tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn cây Kỳ-đà. Hôm ấy cư sĩ Cấp Cô Độc cùng với năm trăm vị cư sĩ khác đã tìm đến nơi cư ngụ của thầy Xá-lợi-phất. Các vị cúi đầu làm lễ thầy và ngồi xuống một bên. Tôn giả Xá-lợi-phất đã sử dụng nhiều phương tiện khéo léo để thuyết pháp cho các vị cư sĩ này, đem lại cho họ niềm vui và làm phát khởi nơi họ niềm khát ngưỡng đối với ba Ngôi Báu và sự hành trì chánh pháp. Sau đó Tôn giả Xá-lợi-phất, cư sĩ Cấp Cô Độc và năm trăm vị cư sĩ khác cùng đến viếng Phật, làm lễ dưới chân Người rồi ngồi sang một bên. Sau khi thấy mọi người đã an tọa, Đức Phật bảo thầy Xá-lợi-phất: O

– Nầy Xá-lợi-phất, thầy có biết rằng nếu một vị cư sĩ tại gia đạo hạnh biết hộ trì năm nguyên tắc đạo đức và tu tập bốn tâm cao đẹp (tăng thượng tâm) thì có thể đạt tới rất dễ dàng và không khó khăn gì khả năng an trú hạnh phúc ngay trong hiện tại và biết chắc chắn rằng mình sẽ không còn đọa lạc vào địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh và các nẻo ác khác trong tương lai. O

Một người như thế là đã đắc quả Vào Dòng (Dự Lưu), không sợ còn bị rơi vào đường ác, chắc chắn đang đi về nẻo chánh giác. Người ấy chỉ cần qua lại tối đa là bảy lần nữa trong các cõi trời và người là có thể đạt tới biên giới của sự hoàn toàn giải thoát, diệt khổ. O

Xá-lợi-phất, vị cư sĩ tại gia hộ trì năm nguyên tắc đạo đức và tu tập bốn tâm cao đẹp như thế nào?

1- Vị cư sĩ tại gia xa lìa sự giết hại, chấm dứt sự giết hại, buông bỏ khí giới, biết hổ, biết thẹn, tập từ tập bi, bảo hộ cho mọi loài sinh vật, kể cả các loài côn trùng. Vị ấy trừ tận gốc tâm niệm giết hại. Đó là nguyên tắc đạo đức thứ nhất mà người cư sĩ tại gia hộ trì. O

2- Vị cư sĩ tại gia xa lìa sự không cho mà lấy, chấm dứt sự không cho mà lấy, thường ưa bố thí, tìm niềm vui trong sự bố thí và bóᠴhí mà không cần đền đáp. Vị này không bị tâm trạng tham lam che lấp, luôn luôn bảo hộ sự liêm khiết của mình và diệt trừ tận gốc sự không cho mà lấy. Đó là nguyên tắc đạo đức thứ hai mà người cư sĩ tại gia hộ trì. O

3- Vị cư sĩ tại gia xa lìa tà dâm, chấm dứt sự tà dâm, bảo vệ cho bất cứ ai, dù người ấy nằm trong sự bảo hộ của cha, mẹ, hoặc cả cha và mẹ, hoặc chị em, hoặc anh em, hoặc cha mẹ bên sui gia, hoạ꣠gia đình sui gia, hoặc bởi người đồng tính, hoặc là vợ con hay chồng con kẻ khác, kể cả kẻ bị cuồng dâm khủng bố, hoặc kẻ bán phấn buông hương. Vị này diệt trừ tận gốc tâm niệm tà dâm. Đó là nguyên tắc đạo đức thứ ba mà người cư sĩ tại gia hộ trì. O

4- Vị cư sĩ tại gia xa lìa nói dối, chấm dứt sự nói dối, chỉ nói sự thật, tìm niềm vui trong sự nói lên sự thật, an trú nơi sự thật không lúc nào đổi dời, có thể được tin cạ⹠hoàn toàn và không bao giờ dám miệt thị kẻ khác. Vị ấy diệt trừ tận gốc sự nói dối. Đó la蠮guyên tắc đạo đức thứ tư mà người cư sĩ tại gia hộ trì. O

5- Vị cư sĩ tại gia xa lìa rượu, chấm dứt sự uống rượu, diệt trừ tận gốc thói quen uống rượu, cũng như các chất kích thích nguy hại cho sức khỏe và tâm trí như xì ke ma túy, các sản phẩm truyền thanh, truyền hình, phim ảnh và sách báo đồi trụy. Đó là nguyên tắc đạo đức thứ năm mà người cư sĩ tại gia hộ trì. O

Này Xá-lợi-phất, các cư sĩ tại gia làm thế nào để đạt tới bốn tâm cao đẹp (tăng thượng tâm) và an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng và không có khó khăn? O

Trước hết, vị cư sĩ tại gia thực tập quán niệm về Như Lai. Vị ấy quán niệm như sau: Như Lai là bậc giác ngộ chân chánh, không có dính mắc, là bậc Minh Hạnh Túc, là bậc Thiện Thệ, là bậc Thế Gian Giải, là bậc Vô Thượng Sĩ, là bậc Điều Ngự Trượng Phu, là bậc Thiên Nhân Sư, là Phật, là Thế Tôn. Quán niệm về Như Lai như thế thì những dục vọng xấu xa đều được tiêu diệt. Trong tâm người quán niệm không còn những yếu tố bất thiện, uế nhiễm sầu khổ và lo âu. O

Nhờ tưởng niệm tới Như Lai mà tâm tư người ấy lắng trong, có được niềm vui và người ấy đạt tới tâm cao đẹp thứ nhất, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn gì. O

Xá-lợi-phất, vị cư sĩ tại gia thực tập quán niệm về Pháp. Vị áṠquán niệm như sau: Giáo pháp được Đức Thế Tôn giảng dạy là giáo pháp diễn bày khéo léo, có khả năng đưa tới giải thoát hoàn toàn, đưa tới trạng thái không phiền não, không nóng bức, có tính cách thường tại và không dời đổi. Quán niệm và nhận thức như thế về pháp thì những dục vọng xấu xa đều được tiêu diệt. Trong tâm người quán niệm không còn những yếu tố bất thiện, uế nhiễm, sầu khổ và lo âu. O

Nhờ tưởng niệm tới pháp mà tâm tư người ấy lắng trong, có được niềm vui và đạt tới tâm cao đẹp thứ hai, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn gì. O

Xá-lợi-phất, vị cư sĩ tại gia thực hành quán niệm về Tăng. Vị ấy quán niệm như sau: Thánh chúng của Như Lai đang đi về nẻo thiện, đang đi trên đường chánh, đang hướng theo giáo pháp, đang thực tập theo giáo pháp và sống đúng tinh thần giáo pháp. Trong thánh chúng ấy có các bậc A-la-hán, các bậc A-na-hàm, các bậc Tư-đà-hàm, các bậc Tu-đà-hoàn đã thành, đang thành và sẽ thành, tức là có đủ bốn đôi và tám bậc. Thánh chúng của Như Lai đã thành tựu được giới, được định, được tuệ, được giải thoát, được tri kiến giải thoát. Thánh chúng này đáng được tôn kính, đáng được quý trọng, đáng được phụng sự, đáng được cúng dường và đó là ruộng phước tốt đẹp cho cuộc đời. O

Nhờ tưởng niệm tới Tăng mà tâm tư người quán niệm lắng trong, có được niềm vui và người ấy đạt tới tâm cao đẹp thứ ba, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn gì. O

Xá-lợi-phất, vị cư sĩ tại gia thực tập quán niệm về Giới. Vị ấy quán niệm như sau: Giới luật này không có khuyết điểm, không bị sứt mẻ, không bị cấu uế, không bị ô trược, có khả năng giúp ta an trú trong lãnh thổ của Như Lai. Giới luật này không có tính cách giả dối, thường được các bậc hiền thánh khen ngợi, tiếp nhận, thực tập và hộ trì. O

Nhờ tưởng niệm tới giới mà tâm tư người ấy lắng trong, có được niềm vui và người ấy đạt tới tâm cao đẹp thứ tư, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn gì. O

Xá-lợi-phất, thầy nên ghi nhớ rằng một người cư sĩ tại gia nếu thực tập được như thế là đã chấm dứt sự sa đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và các đường dữ khác, đã chứng đạt được quả vị Tu-đà-hoàn, không còn thối đọa vào các ác pháp. Người ấy chắc chắn đang đi về nẻo chánh giác và chỉ cần qua lại tối đa bảy lần nữa trong các cõi trời và người là có thể đạt tới biên giới của sự hoàn toàn giải thoát diệt khổ.” O

Bấy giờ, Đức Thế Tôn tuyên lại ý trên bằng bài kệ như vầy:

Bậc trí sống tại gia
Thấy sợ cảnh địa ngục,
Nên thọ trì chánh pháp,
Dứt trừ mọi nẻo ác.
Học hiểu mà hành trì: O
Không giết hại chúng sanh,
Chân thật không nói dối,
Không lấy của không cho,
Trung kiên bạn hôn phối,
Thói tà dâm lìa bỏ,
Nhất quyết không uống rượu,
Để tâm chẳng loạn cuồng.
Thường thực tập niệm Phật,
Thường thực tập niệm Pháp,
Niệm Tăng và niệm Giới,
Tâm an lạc thảnh thơi. O
Muốn thực tập bố thí
Để vun trồng phước đức,
Người ấy học tiêu chuẩn
Giải thoát và Giác ngộ.
Xá-lợi-phất lắng nghe,
Ta nói về điểm này:
Hãy nhìn đàn bò kia,
Và thử quan sát chúng,
Có con vàng, con trắng,
Có con đỏ, con đen,
Màu nâu có đốm vàng,
Hoặc màu chim bồ câu.
Dù chúng màu sắc gì,
Hoặc xuất xứ từ đâu,
Giá trị thật của chúng,
Là ở sức chuyên chở. O
Những con nào mạnh khỏe,
Kéo xe mạnh và nhanh,
Chuyên chở được nhiều chuyến
Là những con hữu dụng.
Trong cõi nhân gian này,
Có các giới Phạm-chí,
Sát-đế-lợi, cư sĩ,
Thương gia và công nhân.
Những ai trì tịnh giới
Thực chứng được giải thoát,
Trở thành bậc cao đức,
Bậc Thiện Thệ thảnh thơi. O
Cúng dường những bậc ấy
Là được quả phúc lớn.
Ta không cần phân biệt
Giai cấp và nguồn gốc.
Kẻ thiếu đức nghèo tuệ
Không soi sáng cho ai.
Cúng dường những kẻ ấy
Quả phúc không đáng kể. O
Người con Phật tu huệ,
Tâm hướng về Thế Tôn,
Gốc lành thêm vững chãi,
Chỉ sinh về nẻo lành,
Qua lại cõi nhân thiên,
Nhiều lắm là bảy lần,
Cuối cùng sẽ đạt được
Cảnh Niết-bàn tịnh lạc. O

Khi nghe Đức Phật nói xong, tôn giả Xá-lợi-phất, các vị tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, cư sĩ Cấp Cô Độc và năm trăm vị cư sĩ khác đều vui mừng làm theo. OOO

Leave a Comment