Cầu an – Kinh Phước Đức

Nghi Thức Cầu An
Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994

KINH PHƯỚC ĐỨC

Đây là những điều tôi được nghe hồi Đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn cây Kỳ-đà. Hôm đó trời đã vào khuya, có một vị thiên giả hiện xuống thăm Người, hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ đức Thế Tôn, vị thiên giả xin tham vấn Người bằng một bài kệ: O

Thiên và nhân thao thức
Muốn biết về phước đức
Để sống đời an lành
Xin Thế Tôn chỉ dạy.

Khi ấy, đức Thế Tôn đã tán thán vị thiên nhân và lần lượt chỉ dạy mười phương pháp nuôi lớn phước đức như sau: O

1. Phương pháp thứ nhất là
“Lánh xa kẻ xấu ác,
Luôn thân cận người hiền,
Tôn kính bậc đáng kính,
Là phước đức lớn nhất.” O
2. Phương pháp thứ hai là
“Sống trong môi trường tốt,
Được tạo tác nhân lành,
Được đi trên đường chánh,
Là phước đức lớn nhất.” O
3. Phương pháp thứ ba là
“Có học có nghề hay,
Biết hành trì giới luật,
Biết nói lời ái ngữ,
Là phước đức lớn nhất.” O
4. Phương pháp thứ tư là
“Được cung phụng mẹ cha,
Yêu thương gia đình mình,
Được hành nghề thích hợp,
Là phước đức lớn nhất.” O
5. Phương pháp thứ năm là
“Sống ngay thẳng bố thí,
Giúp quyến thuộc thân bằng,
Hành xử không tỳ vết,
Là phước đức lớn nhất.” O
6. Phương pháp thứ sáu là
“Tránh không làm điều ác,
Không say sưa nghiện ngạⰬ
Tinh cần làm việc lành,
Là phước đức lớn nhất.” O
7. Phương pháp thứ bảy là
“Biết khiêm cung lễ độ
Tri túc và biết ơn,
Không bỏ dịp học đạo,
Là phước đức lớn nhất.” O
8. Phương pháp thứ tám là
“Biết kiên trì, phục thiện,
Thân cận giới xuất gia,
Dự pháp đàm học hỏi,
Là phước đức lớn nhất.” O
9. Phương pháp thứ chín là
“Sống tinh cần tỉnh thức,
Học chân lý nhiẹ⭠mầu,
Thực chứng được Niết-bàn,
Là phước đức lớn nhất.” O
10. Phương pháp thứ mười là
“Chung đụng trong nhân gian,
Tâm không hề lay chuyển,
Phiền não hết an nhiên,
Là phước đức lớn nhất.” O

Để chấm dứt bài pháp ngắn gọn nhưng sâu xa và thiết thực này, Đức Phật đã khuyến khích đại chúng bằng bài kệ sau đây: O

“Ai sống được như thế
Đi đâu cũng an toàn,
Tới đâu cũng vững mạnh,
Phước đức của tự thân.”

Sau khi nghe Đức Phật tuyên dương mười cách thức tạo phước đức, toàn thể đại chúng đều vui mừng chưa từng có và phát nguyện làm theo. OOO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *