Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Nhiên Đăng Cổ Phật / Chân ngôn Nhiên Đăng Cổ Phật

Chân ngôn Nhiên Đăng Cổ Phật

Đức Nhiên Đăng Cổ Phật
Đức Nhiên Đăng Cổ Phật

Chân ngôn Đức Phật Nhiên Đăng

Oṃ samādhi-jvala svāhā  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *