Chân ngôn Nhiên Đăng Cổ Phật

Đức Nhiên Đăng Cổ Phật
Đức Nhiên Đăng Cổ Phật

Chân ngôn Đức Phật Nhiên Đăng
Oṃ samādhi-jvala svāhā

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *