Chân ngôn Nhiên Đăng Cổ Phật

Đức Nhiên Đăng Cổ Phật
Đức Nhiên Đăng Cổ Phật

Chân ngôn Đức Phật Nhiên Đăng
Oṃ samādhi-jvala svāhā  • Leave a Comment