Chánh Pháp Minh Như Lai

Theo Kinh Quán Âm Tam Muội, Xưa kia Ngài Quán Thế Âm đã thành Phật hiệu là “Chánh Pháp Minh Như Lai.
Đức Chánh Pháp Minh Như Lai là vị Như Lai hiểu tường tận chánh pháp.
Nay thấy thương chúng sinh mà Đức Như Lai thị hiện lại cõ Sa Bà này để giáo hóa chúng sinh.

Theo Từ điển Phật học Thiện Phúc

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*