Chánh Pháp Minh Như Lai

Theo Kinh Quán Âm Tam Muội, Xưa kia Ngài Quán Thế Âm đã thành Phật hiệu là “Chánh Pháp Minh Như Lai.
Đức Chánh Pháp Minh Như Lai là vị Như Lai hiểu tường tận chánh pháp.
Nay thấy thương chúng sinh mà Đức Như Lai thị hiện lại cõ Sa Bà này để giáo hóa chúng sinh.
Tổng hợp bởi Thanh Tịnh Lưu Ly, theo Từ điển Phật học Thiện Phúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *