Chánh Pháp Minh Như Lai

Theo Kinh Quán Âm Tam Muội, Xưa kia Ngài Quán Thế Âm đã thành Phật hiệu là “Chánh Pháp Minh Như Lai.

Đức Chánh Pháp Minh Như Lai là vị Như Lai hiểu tường tận chánh pháp.

Nay thấy thương chúng sinh mà Đức Như Lai thị hiện lại cõ Sa Bà này để giáo hóa chúng sinh.

Tổng hợp bởi Thanh Tịnh Lưu Ly, theo Từ điển Phật học Thiện Phúc  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *