Home / TRANH TƯỢNG PHẬT GIÁO | BUDDHISAT IMAGE / BỘ SƯU TẬP TÔN ẢNH | Budhist Image Collection / Chọn lọc 2561 | 2561 collection Images / [chọn lọc 2561] Tôn ảnh Phật Dược Sư và 12 Đại tướng Dược Xoa | Images of Medicine Buddhas and 12 powerfull Yaksa generals

[chọn lọc 2561] Tôn ảnh Phật Dược Sư và 12 Đại tướng Dược Xoa | Images of Medicine Buddhas and 12 powerfull Yaksa generals

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ tát
Namo Medicine Master Assembly of Buddhas and Bodhisattvas

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ tát
Namo Medicine Master Assembly of Buddhas and Bodhisattvas

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ tát
Namo Medicine Master Assembly of Buddhas and Bodhisattvas

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ tát
Namo Medicine Master Assembly of Buddhas and Bodhisattvas  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *