[chọn lọc 2561] Tôn ảnh Phật Dược Sư và 12 Đại tướng Dược Xoa | Images of Medicine Buddhas and 12 powerfull Yaksa generals

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ tát
Namo Medicine Master Assembly of Buddhas and Bodhisattvas
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ tát
Namo Medicine Master Assembly of Buddhas and Bodhisattvas
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ tát
Namo Medicine Master Assembly of Buddhas and Bodhisattvas
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ tát
Namo Medicine Master Assembly of Buddhas and Bodhisattvas  • Leave a Comment