[2561] Tôn ảnh Tam Thánh Tịnh Lưu Ly

Tam Thánh Tịnh Lưu Ly là ba vị thánh trong thế giới Tịnh Lưu Ly. Tịnh Lưu Ly thế giới ở phương Đông, giáo chủ là Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Tam Thánh Tịnh Lưu Ly bao gồm:
– Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang ở giữa
– Nhật Quang Bồ tát bên trái
– Nguyệt Quang Bồ tát bên phải
The Three Pure Lapis Lazuli divinities are The three divinities in the Pure Lapis Lazuli world. This Land is east. In this Land, Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata (Bhaiṣajyaguru) is the guide and welcomer.
The three Pure Lapis Lazuli divinities include:
– Bhaisajya-guru-vaidyrya-Buddha in the centre.
– Surya-prabhasana (Sun – Boddhisattva) on the left.
– Candra-prabhasana (Moon – Boddhisattva) on the right.
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*