[2561] Tôn ảnh Tam Thánh Tịnh Lưu Ly

Tam Thánh Tịnh Lưu Ly là ba vị thánh trong thế giới Tịnh Lưu Ly. Tịnh Lưu Ly thế giới ở phương Đông, giáo chủ là Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Tam Thánh Tịnh Lưu Ly bao gồm:
– Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang ở giữa
– Nhật Quang Bồ tát bên trái
– Nguyệt Quang Bồ tát bên phải
The Three Pure Lapis Lazuli divinities are The three divinities in the Pure Lapis Lazuli world. This Land is east. In this Land, Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata (Bhaiṣajyaguru) is the guide and welcomer.
The three Pure Lapis Lazuli divinities include:
– Bhaisajya-guru-vaidyrya-Buddha in the centre.
– Surya-prabhasana (Sun – Boddhisattva) on the left.
– Candra-prabhasana (Moon – Boddhisattva) on the right.
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *