Chú Kim Cang Tát Đỏa

Chú Kim Cang Tát Đỏa

Trong Phật giáo Tây Tạng có pháp môn quán tưởng và trì chú Kim Cang Tát Đỏa (Dorjé Sempa) tiếng Sanscrit là Vajrasattva. Hiện nay có một số Phật tử Việt Nam theo học với các vị Lạt Ma Tây Tạng, nên tôi ghi ra dưới đây bài chú Kim Cang Tát Đỏa (còn gọi là chú bách tự) bằng Sanscrit và Tạng ngữ để tiện việc tham khảo.

Sanscrit :
Om vajrasatto samaya, manu palaya, vajrasatto tenopa, sthitah dridho me bhava, suto ksiyo me bhava, supo ksiyo me bhava, anurakto me bhava, sarva siddhi me prayatsa, sarva karma sutsa me, sthitam shriyam kuru hum, ha ha ha ha ho bhagavan, sarva tathagata vajra ma me muntsa, vajra bhava, maha samaya satto ah (hum phat).

Tạng ngữ :
Om benza sato samaya, manu palaya, benza sato tenopa, tit cha dridho mebhawa, suto khayo mebhawa, supo khayo me bhawa, anurakto me bhawa, sarwa siddhi mentra yatsa, sarwa karma su chame, tchi tang shiri yang kuru hung, ha ha ha ha ho bhagawan sarwa tathagata benza mamé muntcha, benzi bhawa, maha samaya sato ah.

Chú thích:
Phái Gelugpa (Hoàng mạo phái) tụng 2 chữ cuối là hum phat. Còn các phái khác không tụng 2 chữ này.
Trong Tạng ngữ không có chữ “V” nên vajrasatto trở thành benza sato.

Ngoài chú bách tự còn có chú Kim Cang lục tự là : Om vajrasattva hum (Om benza sato hung).

Thích Trí Siêu
23/3/06  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *