Chủng tự Đức Phật Dược Sư phiên bản Thư Pháp

NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *