Chụp cắt lớp vi tính thấy rõ nhục thân vị sư 1000 năm tuổi bên trong bức tượng

The Buddhist tradition is full of visual representations and sculptures of the religion’s titular deity. But a statue hundreds of years old, recently analyzed in Europe, is a rarity: A full mummy of a meditating monk resides inside of it.

Theo truyền thống, các vị lãnh đạo tinh thần Phật giáo sẽ được tạc tượng vẽ tranh. Nhưng, việc tìm thấy nhục thân nguyên vẹn của một nhà sư đang nhập thiền định bên trong bức tượng có niên đại hàng nghìn năm tuổi thì thực sự hiếm gặp.

Researchers at the Netherlands’ Meander Medical Center found the preserved body of a Buddhist master who likely died around the year 1100, believed to be named Liuquan, in a statue that had been exhibited at the Drents Museum in Netherlands.

Công trình nghiên cứu tại trung tâm Y khoa Meander (Hà Lan) đã phát hiện bên trong một bức tượng mà trước đây đã từng được trưng bày tại bảo tàng Drents (Hà Lan) có bảo quản nhục thân của một tu sĩ Phật giáo ở bên trong. Theo nghiên cứu, người này có tên là Liuquan, đã viên tịch vào khoảng năm 1100.

Scientists had known the statue contained a mummy, but even so, the CT scans of the statue reveal unprecedented information about an extreme form of meditation.

Trước đó các nhà khoa học cũng đã biết được bên trong bức tượng có chứa di hài của nhà sư. Nhưng, việc nhìn rõ nhà sư đang trong tư thế thiền định chuẩn mực qua chụp cắt lớp vi tính thì chưa từng có tiền lệ.

Its display at the Drents Museum marked the first time the statue had been outside of China, reported Discover Magazine, and following the close of the exhibit the statue was taken to the Meander Medical Center in Amersfoort, Netherlands for CT scans.

Theo tạp chí Magazine, ngay sau khi đưa ra khỏi Trung Quốc, bức tượng được trưng bày tại bảo tàng Drents. Sau đó, bức tượng được chuyển đến trung tâm y khoa Meander ở Amersfoort (Hà Lan) để chụp cắt lớp vi tính.

The practice might sound like a grim effort to take one’s life, but that wasn’t its intent: Self-mummification was only for the most devoted of religious monks, and the practice was seen as a path to enlightenment or an advanced spiritual state.

Việc nghiên cứu này không có mục đích làm ảnh hưởng xấu tới thân thế của vị sư, mà chỉ muốn tìm hiểu về hiện tượng bất hoại thân xác. Kế quả nghiên cứu cũng là một phần minh chứng về Phật quả hay trạng thái tối thượng của thiền định.

The imaging confirmed the existence of Liquan’s mummy. The monk, believed to be a member of the Chinese Meditation School, may have practiced to be the highest form of religious enlightenment.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính đã chứng thực sự tồn tại của nhục thân nhà sư bên trong bức tượng. Đó là một tu sĩ Thiền tông, đã tu hành thiền định và đạt tới cảnh giới cao nhất trong tu hành Phật Pháp là giác ngộ.

The statue was on display at the Hungarian Natural History Museum until May 2015.

Bức tượng được trưng bày tại Bảo tàng lịch sử quốc gia Hungary đến tháng 5 năm 2015.

Source:abcnews
Vietnamese by Doan, Thoai MD

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*