Chuyện kể Đức Nhiên Đăng Cổ Phật

Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả, quyển một ghi chép: “Ngày Đức Phật này mới sinh ra, bốn phương đều sáng. Mặt trời, mặt trăng, viên ngọc lửa (hỏa Châu) chồng chất chẳng thể dùng. Do có sự kỳ lạ đặc biệt này nên gọi là Phổ Quang”
Đại Trí Độ Luận, quyển 9 cũng nói rằng: “Nhân khi Nhiên Đăng Phật sinh ra thời khắp tất cả thân như ngọn đèn, cho nên gọi là Nhiên Đăng, sau khi thành Phật cũng có tên là Nhiên Đăng”
Trong Nhân Hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi mãn a tăng kỳ kiếp thứ hai thời gặp Đức Phật này ra đời, liền mua năm hoa sen đem cúng dường Đức Phật, trải vải che bùn lầy để cho Đức Phật ấy dẫm qua, xong được thọ ký thành Phật ở đời vị lai.
Kinh Thụy Ứng nói: “Thời của Đức Phật Đĩnh Quang thì Bồ Tát Thích Ca có tên là Nhu Đồng (Māṇava) thấy con gái của vương gia tên là Cù Di Giả cầm bảy hoa sen xanh, nên dùng 500 đồng tiền vàng mua năm hoa sen, hợp với hai hoa sen do cô gái ấy gửi thành bảy hoa sen cúng Phật. Lại thấy đất đầy bùn nên cởi áo che trùm mặt đất, nhưng chẳng đủ, liền duỗi tóc bày trên mặt đất rồi thỉnh Đức Phật dẫm qua. Đức Phật nhân đây thọ ký rằng: “Sau đây 91 kiếp, tên là Hiền Kiếp thì ông sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Văn Như Lai”.

Nhu Đồng (tiền thân Đức Phật Thích Ca) cúng dường Đức Nhiên Đăng Phật
Nhu Đồng (tiền thân Đức Phật Thích Ca) cúng dường Đức Nhiên Đăng Phật

Y theo Kinh Tu Hành Bản Khởi, quyển Thượng đã thuật: “Xưa kia, nước Đề Hòa Vệ (Dīpavatī) có vị Thánh Vương tên là Đăng Thịnh, lúc lâm chung đem việc nước giao cho Thái Tử Đĩnh Quang (Dīpaṃkara), Thái Tử biết Thế Gian là vô thường bèn đem việc nước giao cho người em của mình, tức thời xuất gia. Sau khi thành Phật, du hành Thế Giới khai hóa quần sinh. Lúc đó có Phạm Chí (Brāhmaṇa) Nhu Đồng (Māṇavaka, hay Māṇava) gặp Đức Phật Đăng Quang du hóa, liền mua hoa cúng Phật kèm xỏa tóc trải vải bày trên con đường bùn lầy rồi thỉnh Đức Phật đi qua. Đức Phật liền vì Nhu Đồng thọ ký ở đời vị lai được thành Phật. Vị Nhu Đồng ấy tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy”.
Nhu Đồng (tiền thân Đức Phật Thích Ca) trải tóc trên vũng bùn lầy trên đườngcúng dường Đức Nhiên Đăng Phật
Nhu Đồng (tiền thân Đức Phật Thích Ca) trải tóc trên vũng bùn lầy trên đườngcúng dường Đức Nhiên Đăng Phật

Trong Kinh Phật nói, trước khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật đã từng đem 5 cọng hoa sen cúng dường Đức Phật Nhiên Đăng và được thọ ký sau 91 kiếp trong đời Hiền Kiếp sẽ thành Phật. Ngay trong Kinh Phật đã ghi chép rất nhiều Phật, Bồ Tát đều từng là Đệ Tử bên dưới tòa.
Kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 13 và Tứ Phần Luật, quyển 31 cũng thuật Bản Duyên của Nhiên Đăng Phật, nhưng điều đã nói lược có sai khác.  • Leave a Comment