Cương yếu Giới luật – HT Thánh Nghiêm

CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT

Hòa Thượng Thánh Nghiêm
Thích nữ Tuệ Đăng Dịch
Nhà xuất bản Thời Đại 2010

———-0O0———-

 

Lời tựa
Thiên thứ nhất: Tự Luận

Chương 1: Thọ Giới, Học Giới và Trì Giới

Chương 2: Sự Truyền Thừa Và Hoằng Dương Giới Luật

Thiên thứ hai: Quy Y Tam Bảo

Chương 1: Tam Bảo Và Quy Y

Chương 2: Phương Pháp Và Lợi Ích Của Quy Y Tam Bảo

Thiên thứ ba: Ngũ Giới Và Thập Thiện

Chương 1: Ngũ Giới Và Nội Dung Của Ngũ Giới

Chương 2: Phương Pháp Cầu Thọ Ngũ Giới Và Công Đức

Thiên thứ tư: Bát Quan Giới Trai

Chương 1: Bát Quan Giới Trai Và Nội Dung

Chương 2: Ngày Lục Trai Và Giới Trai Thanh Tịnh

Chương 3: Điều Kiện Và Cách Thọ Bát Quan Giới Trai

Chương 4: Sau Khi Thọ Bát Quan Giới Trai Xong

Thiên thứ năm: Sa Di Thập Giới Và Thức Xoa Lục Pháp

Chương 1: Xuất Gia Và Mục Đích Của Xuất Gia

Chương 2: Sa Di Giới Và Các Loại Sa Di

Chương 3: Sa Di NươngTheo Thầy Và Sa Di Xuất Gia

Chương 4: Sa Di Thọ Giới Và Trì Phạm Oai Nghi

Chương 5: Thức Xoa Ma Ni

Thiên thứ sáu: Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni Giới Cương Yếu

Chương 1: Khởi Nguyên Của Tỳ Kheo Và Tỳ Kheo Ni

Chương2: Nguyên Do Và Chủng Loại Của Giới Luật Tăng Ni

Chương 3: Nội Dung Và Sự Đồng Dị Của Tỳ Kheo Và Tỳ Kheo Ni Giới

Chương 4: Giới Trọng Yếu Của Tỳ Kheo Và Tỳ Kheo Ni

Chương 5: Pháp Yết Ma Và Pháp Sám Hối

Thiên thứ bảy: Bồ Tát Giới Cương Yếu

Chương 1: Thứ Lớp Và Cảnh Giới Của Bồ Tát

Chương 2: Nội Dung Và Phân Biệt Của Bồ Tát Giới

Chương 3: Giới Trọng Và Giới Khinh Của Bồ Tát Giới

Chương 4: Truyền Thọ Và Điều Kiện Của Bồ Tát Giới

Chương 5: Phương Pháp Thọ Bồ Tát Giới

Chương 6: Sau Khi Thọ Bồ Tát Giới  • Leave a Comment