Cửu Phẩm Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc

Tên gọi chính xác là Cửu Phẩm Tịnh Thức Tam Ma Địa. Đây tức là cảnh giới của chư Phật, nơi cư ngụ của Như Lai. Chư Phật ba đời đều y theo đấy mà thành Chính Giác, đầy đủ ba Minh, tăng trưởng Phước Tuệ.

I. THƯỢNG PHẨM:

Thượng Phẩm Thượng Sinh Chân Sắc Địa dành cho những Tín Đồ đã hoàn thành 03 thái độ: Thành Thật, tin tưởng thâm sâu, giữ niệm bền chắc… được tái sinh vào Tĩnh Thổ, ngồi trên tòa Kim Cương. Tùy theo sự tương ứng với mức độ hoàn thành nên có 03 bậc. Thủ An của Phật A Di Đà khi tiếp dẫn là: ngón cái đặt trên ngón trỏ

1_Thượng Sinh

Phát tâm chí thành, tin sâu, hồi hướng phát nguyện

Có 3 hạng Hữu Tình:

_Có lòng thương xót, không giết hại, giữ tròn các Giới Hạnh _Đọc tụng Kinh Phương Đẳng Đại Thừa
_Tu hành 06 Niệm, hồi hướng phát nguyện sinh về Cực Lạc
Tinh tiến dũng mãnh tu từ 01 ngày cho đến 07 ngày, liền được vãng sinh

Thủ Ấn: Ngón cái và ngón trỏ của mỗi bàn tay nắm lại, cả hai tay để bên mé mắt hướng ra ngoài
Chân Ngôn là:
湡 狣猵北畬吒 叻猣 猭 送扣

OṂ _ AMṚTODBHAVE DHARMA HRĪḤ SVĀHĀ

2_ Trung Sinh

Thượng Phẩm Trung Sinh Vô Cấu Địa. Chúng sinh tuy thọ trì Kinh Phương Đẳng nhưng khéo hiển nghĩa thú, đối với Đệ Nhất Nghĩa, tâm không kinh động, tin sâu lý nhân quả, không phỉ báng Pháp Đại Thừa. Hành Giả đem Công Đức này, niệm Phật hồi hướng cầu sinh về Cực Lạc (Sukhavatī)

Thủ Ấn là: Hai ngón cái nắm hai ngón giữa ở đầu ngón

Chân Ngôn là:
湡狣猵凹 戌矛吒叻猣 猭 送扣

OṂ _ AMṚTA-SAṂBHAVE DHARMA HRĪḤ SVĀHĀ

3_ Hạ Sinh

Thượng Phẩm Hạ Sinh Ly Cấu Địa. Tuy tin Nhân Quả, không phỉ báng Đại Thừa nhưng chỉ phát tâm cầu Đạo Vô Thượng rồi đem Công Đức đó niệm Phật, nguyện về Cực Lạc

Thủ Ấn: 2 ngón cái đè trên 2 ngón vô danh

Chân Ngôn là:
湡狣猵凹丫慌 叻猣 猭 送扣

OṂ _ AMṚTA-GARBHE DHARMA HRĪḤ SVĀHĀ

II.  TRUNG PHẨM:

Dành cho những Tín Đồ dã đi theo những con đường khác hơn là sự sùng mộ duy nhất đối với Phật A Di Đà, tuy vậy vẫn cảm thấy muốn được tái sinh vào Tĩnh Thổ. Tùy theo trình độ thuần khiến, những người này sẽ ngồi trên các tòa sen với 03 độ nở khác nhau theo 03 cấp bậc.Thủ An của Phật A Di Đà khi tiếp dẫn là: ngón cái đặt trên ngón giữa

1_ Thượng Sinh

Trung Phẩm Thượng Sinh Thiện Giác Địa Thọ 05 Giới, giữ 08 Quan Trai hoặc tu các Giới khác, không tạo tội 05 Nghịch và các điều lỗi lầm rồi đem căn lành ấy hồi hướng cầu sinh về Cực Lạc

Thủ Ấn là: Hai ngón cái nắm hai đầu ngón trỏ để trước ngực, ngửa bàn tay trái, bàn tay phải úp lên cách 02 tấc
Chân Ngôn là:
湡狣猵凹帆眨 叻猣 猭 送扣

OṂ _ AMṚTA-SIDDHE DHARMA HRĪḤ SVĀHĀ

2_ Trung Sinh

Trung Phẩm Trung Sinh Minh Lực Địa. Chính chắn giữ 08 Quan Trai hoặc Giới Sa Di hay Giới Cụ Túc, Trong một ngày đêm, các uy nghi đều toàn vẹn. Đem Công Đức huân tu Giới Hương đó hồi hướng, cầu sinh về Cực Lạc

Thủ Ấn là: Ấn như trên nhưng để ở vú

Chân Ngôn là:
湡狣猵凹包兮 叻猣 猭 送扣

OṂ _ AMṚTA-TEJE DHARMA HRĪḤ SVĀHĀ

3_ Hạ Sinh

Trung Phẩm Hạ Sinh Vô Lậu Địa. Hiếu dưỡng cha mẹ, tu hành nhân từ theo Thế Gian. Khi lâm chung được Thiện Tri Thức giảng cho nghe sự vui nơi cõi Phật A Di Đà và 48 Đại Nguyện của Tỳ Khưu Pháp Tạng. Nghe xong vui vẻ niệm Phật mà qua đời thì Thần Thức sinh về Cực Lạc

Thủ Ấn là: Giống Ấn như trên nhưng để trước ngực

Chân Ngôn là:

湡狣猵凹合咆佢叻猣 猭 送扣

OṂ _ AMṚTA-VIKRĀNTE DHARMA HRĪḤ SVĀHĀ

III. HẠ PHẨM:

Dành cho tất cả mọi người khác, ngay cả những kẻ đã phạm tội nặng. Nhưng tuy vậy đã được Phật hóa độ cho về Tĩnh Thổ cho dù nếu chỉ một lần từng niệm Danh Hiệu Phật A Di Đà vào lúc lâm chung. Thủ Ấn của Phật A Di Đà khi tiếp dẫn là: ngón cái đặt trên ngón vô danh

1_ Thượng Sinh

Hạ Phẩm Thượng Sinh Chân Giác Địa.Chúng sinh ngu tối, tuy không phỉ báng Kinh Đại Phương Đẳng nhưng tạo nhiều Nghiệp ác không biết hổ thẹn. Khi lâm chung gặp Thiện Tri Thức nói cho nghe Danh Đề của 12 loại Kinh Đại Thừa, liền trừ diệt nghiệp ác rất nặng trong một ngàn kiếp. Bậc Thiện Tri Thức lại bảo phải chắp tay niệm “Namo Amitābha buddha” Do nhân thành tâm xưng danh hiệu Phật nên tiêu trừ tội trong 50 ức kiếp sinh tử, Thần Thức theo vị Hóa Phật sinh về Cực Lạc

Thủ Ấn là: Hai cổ tay để tréo nhau, tay phải xoay vào trong, tay trái xoay ra ngoài, hai tay đều để ngón cái trên ngón trỏ, để lên trái tim
Chân Ngôn là:
湡狣猵凹合咆阢 丫亦弁 叻猣 猭 送扣

OṂ _ AMṚTA-VIKRĀNTA GAMINE DHARMA HRĪḤ SVĀHĀ

2_ Trung Sinh

Hạ Phẩm Trung Sinh Hiền Giác Địa. Chúng sinh ngu tối hủy phạm: 05 Giới, 08 Giới, Cụ Túc Giới, ăn trộm của Tăng Kỳ và vật của Hiện Tiền Tăng, bất tịnh nói Pháp, lòng không hổ thẹn, dùng các Nghiệp ác để tự trang nghiêm nên bị tội đọa Địa Ngục. Khi lâm chung may gặp Thiện Tri Thức nói cho nghe về Uy Đức của 10 Lực, sức thần thông quang minh của Phật A Di Đà với những phương pháp: Giới, Định, Tuệ, Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến. Nghe xong, lòng tín trọng, niệm trừ diệt tội trong 80 ức kiếp sinh tử khiến cho lửa dữ Địa Ngục hóa thành gió mát thổi các hoa lên Trời, trên hoa có Hóa Phật và Hóa Bồ Tát tiếp dẫn về Cực Lạc

Thủ Ấn là: Giống như Ấn trên, chỉ đem ngón cái nắm ngón giữa

Chân Ngôn là:
湡狣猵凹 丫丫巧 七魛一刑叻猣 猭 送扣

OṂ _AMṚTA GAGANA KĪRTTI KARE DHARMA HRĪḤ SVĀHĀ

3_ Hạ Sinh

Hạ Phẩm Hạ Sinh Lạc (vui vẻ) Môn Địa. Chúng sinh tạo tội: 05 Nghịch , 10 Ac, làm các việc chẳng lành đáng bị đọa vào Địa Ngục. Khi lâm chung, gặp Thiện Tri Thức dùng nhiều phương cách an ủi, nói Pháp mầu nhiệm lại dạy bảo tưởng niệm Phật. Nghe xong, vì khổ áp bức nên không thể quán tưởng. Khi đó Thiện Tri Thức lại dạy chí thành xưng “Nam mô A Di Đà Phật” (NAMO AMITA BUDDHA) liên tiếp trong 10 niệm, nhờ nhất niệm trừ tội trong 80 ức kiếp sinh tử cho nên khi chết, thấy hoa sen vàng rực hiện ra trước mắt, liền nhất niệm sinh về Cực Lạc.

Thủ Ấn là:Giống như Ấn trên, chỉ đem ngón cái vịn ngón vô danh

Chân Ngôn là:
湡狣猵凹摍汔石辱刑叻猣 猭 送扣

OṂ _ AMṚTA-DUṆḌUBHISVARE DHARMA HRĪḤ SVĀHĀ

Chân Ngôn dùng chung cho cả 09 Ấn của chín phẩm trên là:

湡狣猵凹 送扣

OṂ _ AMṚTA SVĀHĀ  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *